Правна акта

НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ:

 1. Болоњска декларација
 2. Закон о високом образовању
 3. Закон о научноистраживачкој делатности
 4. Закон о иновационој делатности

ОПШТА АКТА ФАКУЛТЕТА:

 1. Статут Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу – децембар 2023.
 2. Статут Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу – мај 2023.
 3. Стратегија обезбеђења квалитета 2021.
 4. Политика обезбеђења квалитета 2021.
 5. Кодекс о академском интегритету

ПРАВИЛНИЦИ:

 1. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности
 2. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника – универзитетски 2021.
 3. Правилник о ближим условима за избор у звање наставника и сарадника – нови
 4. Правилник о условима, начину и поступку избора у звање сарадника – 2024.
 5. Правилник о поступку стицања звања и заснивања радног односа
 6. Правилник о извођењу приступног предавања 2024.
 7. Правилник o раду Библиотетке Учитељског факултета 2021.
 8. Правилник о издавачкој делатности
 9. Правилник о уџбеницима 2021. (допуњени)
 10. Правилник о раду ЦНИП-а
 11. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга 2024.
 12. Правилник о стицању и расподели сопствених прихода 2024.

Правилници студије:

 1. Правилник о упису студената на студијске програме
 2. Правилник о начину пријема студената на ОАС 2020.
 3. Правилник о условима, начину и поступку уписа и студирања на мастер студијама 2015.
 4. Правилник о мастер академским студијама 2021.
 5. Правилник о стручној пракси 2021.
 6. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
 7. Правилник о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова 2020.
 8. Правилник о стандардима за самовредновење и оцењивање квалитета високошколске установе и студијских програма 2020.
 9. Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада Факултета
 10. Правилник о докторским студијама – 2018.
 11. Правилник о докторским студијама – 2020.
 12. Правилник о докторским студијама – 2024.
 13. Правилник о изради и начину полагања завршног рада на академским студијама
 14. Правилник о раду Студентске службе Факултета – 2021.
 15. Правилник о раду Студентског парламента Учитељског факултета 2021.
 16. Правилник о раду комисије за обезбеђење квалитета Учитељског факултета  – 2021.
 17. Правилник о раду Клуба алумниста Учитељског факултета и Одлука о оснивању Клуба 2024.

ОДЛУКЕ:

 1. Одлука о именовању лица за заштиту података о личности