Васпитач у предшколским установама – Мастер академске студије

У другом циклусу студијa (мастер) Васпитач у предшколским установама настава се изводи у виду интерактивно-комуникацијски прожетих предавања, радионичких и креативно-експлоративних вежби, симулација и презентација, израде изведбено-наставних иновативних модела истраживачких пројеката и семинарских радова, израде (мастер) рада, менторства и индивидуалних консултација.

Временски оквир другог циклуса (мастер) студијског програма Васпитач у предшколским установама је једна академска година или 2 семестра. (60 ЕСПБ бодова јер основне академске студије (студије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ).

Недељни фонд часова за сваки предмет и семестар наведен је у листи обавезних и изборних предмета у другом циклусу студија. Дат је број часова  за израду семинарског рада и за израду мастер рада.

Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен. Изборни курс, семинарски рад и завршни (мастер) рад чине једну целину и везани су за исту научну област.

Стручни академски назив који студенти стичу је Мастер васпитач.

 

 2018-СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ВАСПИТАЧ У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА МАС>>>