Организација

Организационо и педагошки, Уитељски факултет је јединствена установа која своју делатност обавља у седишту, ради остваривања студијских програма,обављања научно-истраживачког рада. Факултет као чланица Универзитета послује у складу са Законом.

Организација и управљање Факултета уређени су Статутом Факултета, у складу са Законом о високом образовању и прилагођени су обиму и структури делатности Факултета.

Ораган управљања Факултетом је Савет Факултета који има укупно 17 чланова.

Орган пословођења је Декан Факултета. Декан представља и заступа Факултет и руководи његовим радом. Надлежности и одговорности декана утврђене су Статутом Факултета. Декану у раду помажу продекани: продекан за наставу, продекан за науку и научно-истраживачки рад и студент продекан. Њихове надлежности су утврђене Статутом Факултета.

Факултет има колегијум као саветодавно тело декана, то је Колегијум деканата, чији састав је утврђен Статутом Факултета.

 Студентски парламент је орган Факултета који се стара о остваривању и заштити права студената и састављен је од 15 чланова које бирају студенти свих година и нивоа студија.

 Стручни органи Факултета су:

 • Наставно-научно веће
 • Изборно веће
 • Веће катедри.

Њихов састав и надлежност утврђени су Статутом Факултета.

Факултет остварује своју делатност у оквиру своје наставне и ненаставне организационе јединице, које немају својство правног лица. У наставној организационој јединици обављају се послови из области наставе, научне и истраживачке делатности. Основна наставна оганизациона јединица је Катедра, коју чине наставници и сарадници који изводе наставу из предмета у оквиру ужих научних области који припадају Катедри. Радом Катедре руководи и координира шеф катедре.

Факултет има катедре:

 • Катедра за језике и књижевност,
 • Катедра за природно-математичке науке,
 • Катерда за педагогију и психологију,
 • Катедра за друштвене науке,
 • Катедра за методику наставе.

Ненаставна организациона јединица Факултета је Секретаријат, који обавља административно-стручне, материјално-техничке и друге ваннаставне послове.

Секретаријат Факултета чине: секретар, служба за опште и правне послове, служба за наставу и студентска питања, финансијско-рачуноводствене послове, библиотека и служба  за техничке послове и одржавање хигијене.

Рад органа и служби Факултета се периодично испитује кроз активности  Комисије за квалитет у складу са Статутом Факултета. 

 Листа организационих јединица у саставу установе

1.    Одсек за разредну наставу

    Катедре

 • Катедра за језике и књижевност
 • Катедра за природно-математичке науке
 • Катерда за педагогију и психологију
 • Катедра за друштвене науке
 • Катедра за методике наставе

2.    Одсек за васпитаче у предшколским установама

    Катедре

 • Катедра за језике и књижевност
 • Катедра за природно-математичке науке
 • Катерда за педагогију и психологију
 • Катедра за друштвене науке
 • Катедра за методике наставе 

3.    Деканат

4.    Секретаријат факултета

 • Служба за опште и правне послове
 • Служба за наставу и студентска питања
 • Служба за материјално, финансијско – рачуноводствене послове
 • Служба техничких послова и одржавања хигијене
 • Библиотека