Делатност

Учитељски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, је самостална високошколска установа са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом. Оснивач факултета је Република Србија. Факултет спада у групацију друштвено-хуманистичких наука. Учитељски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици обавља делатност основних студија, основних академских студија, основних дипломских студија, специјалистичких и магистарских последипломских студија и докторских академских студија. На факултету се обавља континуирано и научно-истраживачки рад, у коме учествују наставници и сарадници ове установе. Они учествују на различитим научним скуповима и у научно-истраживачким пројектима који су у сагласности са њиховим научним интересовањима и у сагласности са основном делатношћу факултета. Резултат таквог рада огледа се великом броју објављених публикација, као што су научне монографије, чланци у зборницима и часописима, као и уџбеници, приручници и друге форме наставног материјала. Истовремено врши се континуирано усавршавање и стручно образовање наставника и сарадника у земљи и иностранству.

Делатност високог образовања у раду факултета се огледа у научно-истраживачкој, експертско-консултантској и издавачкој делатности која се допуњава и другим пословима чиме се не угрожава квалитет наставе. На овом факултету постоје два одсека: Одсек за разредну наставу и Одсек за васпитаче предшколских установа.

Овај факултет је утемељен на чврстим темељима богате историјске, културне, просветне и уметничке традиције Призрена, као и у складу са савременим потребама и могућностима. Учитељски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици основан је 1993. године, Законом о учитељским факултетима Републике Србије.