Библиотека

Факултет у свом саставу поседује библиотеку (у саставу зграде Факултета, Немањина бб, 38218 Лепосавић), снабдевену литературом која својим нивоом и обимом обезбеђује подршку наставном процесу и научноистраживачком раду. Она представља централну библиотеку која обједињује литературу из више области које се изучавају на факултету као што су: педагогија, психологија, српски језик и књижевност, математика, филозофија, социологија, економија, историја, информатика и рачунарство, као и литература из области заштите и унапређења човекове животне средине и страних језика.

Радно време библиотеке је од 08-17 часова, а библиотекар је Мирјана Димитријевић.

Библиотечни фонд

Фонд библиотеке састоји се углавном од стручне литературе потрбне за успешно остваривање наставног процеса. Осим стручне литературе библиотека поседује велики број енциклопедија из свих области, приручника, речника, зборника радова, часописа, дискета.

Поред наведеног књижног фонда, библиотека чува и дипломске радове, специјалистичке радове, магистарске радове и докторске дисертације.

За потребе својих корисника библиотека има уску сарадњу са библиотекама других факултета, са Градском библиотеком (Народном) и врло развијену сарадњу са Институтом за Српску културу.

Корисник библиотеке све информације о библиотечком материјалу може да добије од библиотекара, уз помоћ каталога или телефоном.