Основне академске студије

Садржај квалификација и диплома појединих врста и нивоа студија које реализује Учитељски факултет одговарају карактеру и циљевима студијских програма. Студијски програми Факултета су у складу са основним задацима и циљевима и служе њиховом испуњењу. Факултет систематично и ефективно планира, реализује, надгледа, вреднује и унапређује квалитет студијских програма. Завршетком основних академских студија студенти су квалификовани: да стечена  битна знања из области студирања примењују у учитељској и васпитачкој професији, уз коришћење стручне литературе и разумевање и уз професионални приступ; да решавају проблеме из области студија; да прикупљају и тумаче потребне податке; да размишљају о релевантним друштвеним, научним или етичким питањима; да о свом раду и резултатима рада обавештавају педагошку и ширу јавност; да пренесу знања на друге и наставе студије; да се активно укључују у тимски рад на решавању стручних задатака.