Наставно-научно веће

Највиши стручни орган Факултета је Наставно-научно веће.

Наставно научно веће чине наставници и сарадници Факултета који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету.

Број чланова, састав, начин избора и надлежност Наставно-научног већа утврђује се Статутом Факултета.

Мандат чланова Наставно-научног већа Факултета је три године, а представника студената једну годину.

Декан и продекани су чланови Наставно-научног већа по функцији.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији.