Разредна настава – Мастер академске студије

На студијском програму мастер академских студија Разредна настава, настава изводи се у виду интерактивно-комуникацијски прожетих предавања, радионичких и креативно-експлоративних вежби, симулација и презентација, израде изведбено-наставних иновативних модела истраживачких пројеката и семинарских радова, израде мастер рада, менторства и индивидуалних консултација.

Временски оквир другог циклуса (мастер) студијског програма Разредна настава је једна академска година или 2 семестра.(60 ЕСПБ бодова јер основне академске студије (студије првог степена) на Факултету имају 240 ЕСПБ).

Недељни фонд часова за сваки предмет и семестар наведен је у листи обавезних и изборних предмета у другом циклусу студија. Дат је број часова за израду семинарског рада и за израду мастер рада. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма мастер академских студија. Студијски програм се састоји из два обавезна курса  (Савремени дидактичко-методички токови у разредној настави, Koмпаративни приступ методици разредне наставе у европском простору), 4 групе изборних предмета (од којих је једна група методике наставе) и семинарског рада из области изабране методике наставе и израде мастер рада. Предвиђени предмети обухватају академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно–стручне и стручно–апликативне предмете. Однос обавезних и изборних предмета је уравнотежен. Изборни курс методике наставе, семинарски рад и завршни мастер рад чине једну целину и везани су за исту научну област.

Студијски програм прати одговарајућа кретања из стручно-методичког домена, што обезбеђује повезивање и уклапање наставе у проблемске, корелацијско – интеграцијске системе и омогућава учење  откривањем.

Стручни академски назив који студенти стичу је: Мастер учитељ.

2021- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА МАС>>>

2015- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА МАС>>>