СТУДИЈЕ

 У С Л О В И
за упис студената у прву годину основних академских студија

Учитељски факултет уписује у прву годину основних академских студија 130 судената:

1. На ОДСЕКУ за Разредну наставу:

  • који се финансирају из буџета Републике Србије 30 студената
  • самофинансирајућих 25 студената

2. На ОДСЕКУ за Васпитаче у предшколским установама:

  • који се финансирају из буџета Републике Србије 40 студената
  • самофинансирајућих 35 студената

Услови Конкурса су једнаки за оба смера.

На Конкурс за упис могу се пријавити кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.

Сви кандидати (осим оних који су завршили педагошку академију), један дан пре полагања пријемног испита, подлежу П Р О В Е Р И: физичких, музичких и говорних способности (испит је елиминаторног карактера ).

Пријемни испит се полаже путем писаних тестова:

  • ОПШТА КУЛТУРА И ИНФОРМИСАНОСТ
  • СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Пријаве кандидата (могу се добити у служби Факултета) примаће се у Служби за студентске послове.

Упис примљених кандидата је након обајављивања коначне ранг листе на огласној табли.

Самофинансирајући студенти на име школарине износ од =50.000,оо динара годишње.

Школарина за студенте стране држављане износи 1200 евра.

Кандидати приликом пријаве на Конкурс, подносе на увид оргинална документа, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије следећих докумената:

  • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
  • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
  • извод рођених или венчаних,
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита, односно, испита за проверу физичких, музичких и говорних способности.