Декан

Проф. др Радомир Арсић

Редовни професор

e-mail: radomir.arsic@pr.ac.rs

Датум рођења: 02.04.1957. године у Призрену, Република Србија.

Образовање: Дефектолошки факултет у Београду (1983); Магистратура Дефектолошки факултет у Београду (1996)са темом: „Старање о хендикепираним лицима у средњовековној Србији“; Докторат одбрањен 2007. на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефектолошки факултет) у Београду, са темом: “Компаративна студија породичног и институционалног васпитања слушно оштећене деце“. У звање ванредног професора за ужу научну област Специјална педагогија изабран је 2020. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Функцију декана Факултета обавља од 28.10.2020. године.

Декан је инокосни орган пословођења радом Факултета. Бира га, на предлог стручног органа, Савет Факултета. Право да буде декан има наставник Факултета који има звање редовни професор и заснован је радни однос са пуним радним временом.