Разредна настава – Основне академске студије

Курикулум студијског програма основних академских студија Разредна настава је формиран да задовољи постављене циљеве. Структура студијског програма је обезбедила око 15% академско-општеобразовних, око 20% теоријско-методолошких, око 35% научно-стручних и око 30% стручно-апликативних предмета. Испуњено је и то да заступљеност изборних предмета буде око 20% ЕСПБ бодовa.

Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова, где једном боду одговара око 30 сати студентовог ангажовања. Редослед предмета у студијском програму је такав да се знања која су потребна за савладавање наредних предмета стичу у претходно савладаним предметима.

У курикулуму је дефинисан изглед сваког од предмета и садржи: назив, тип, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ и исход предмета, садржај предмета, препоручену литературу, начин провере знања и оцењивање и др.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, преласка у наредну годину, завршетка студија и стицања дипломе.

У оквиру програма Разредна настава предвиђена је и стручна пракса која је дефинисана као:

  • педагошка пракса,
  • дидактичка пракса,
  • методичка пракса 1 и
  • методичка пракса 2.

Ове праксе се реализују у одговарајућим васпитно-образовним установама (школама).

Студент завршава студије израдом завршног рада који продубљује знање из одговарајуће области. Завршни рад се полаже пред комисијом која се састоји од најмање три наставника.

2021 – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА ОАС>>>

2015 – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА ОАС>>>

2008 – СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА ОАС>>>