Пројекат ИМП 001

„Иновације у васпитању и образовању.“
Период релизације: 1. јануар 2017 – 31. децембар 2019.
Евиденциони број: ИМП 001
Руководилац пројекта: Проф. др Живорад Миленовић

 

Одлуком Већа 04-755 од 30. 11. 2016. усвојен је предлог Одбора за покретање Интерног макро пројекта Иновације у васпитању и образовању, евиденциони број ИМП 001 у периоду 2017-2019. Одлука о усвајању и реализацији пројекта ПДФ

Пројекат је реализован у периоду 1. 1. 2017. до 31. 12. 2019.

Реализовани Пројекат нема научни карактер у смислу пројеката реализованих од стране САНУ, надлежних министарстава Републике Србије и међународних научно-истраживачких пројеката Европског парламента Европске уније и осталих међународних организација. Пројекат је интерног карактера и у смислу чл. 4. ст. 1. тч. 1. Правилника имао је за циљ да допринесе припреми, организовању и дефинисању услова за расписивање позива за пријављивање истраживања за које се тражи финансирање од стране Факултета.

Руководилац реализиваног пројекта је проф. др Живорад Миленовић. Пројекат је реализован у оквиру два подпројекта.

I Подпројекат Дигитализација.

Руководилац подпројекта је проф. др Синиша Минић.

Учесници подпројекта су: 1) проф. др Синиша Минић, 2) проф. др Алија Мандак и 3) проф. др Ваит Ибро (наставници Факултета) и проф. др Владо Симеуновић, наставник Педагошког факултета у Бијељини, Универзитета у Источном Сарајеву. Као пети учесник овог подпројекта био је предвиђена један наставник са БЕЛГТУ им В. Г. Шухова из Белгорода.

II Подпројекат Иновативни програми и модели.

Руководилац подпројекта је проф. др Слађана Видосављевић.

Учесници подпројекта су наставници Факултета: 1) проф. др Слађана Видосављевић, 2) проф. др Бранко Ристић, 3) проф. др Радомир Арсић, 4) проф. др Живорад Миленовић, 5) проф. др Весна Минић, 6) проф. др Бошко Миловановић и 7) проф. др Емилија Марковић.

У оквиру пројекта реализоване су следеће активности:

ОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНИХ СКУПОВА

Оба научна скупа су регистрована код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (даље у тексту: Министарство), које је и финансијски подржало организацију научног скупа.

На оба научна скупа су поред истраживача из Републике Србије учлествовали и истраживачки из иностранства (партнерских високошколских установа и осталих).

Године 2017. научни скуп је добио статус научног скупа Б категорије, зато што је на научном скупу учествовало више научних истраживача који су учесници научних пројеката које у периоду од 2010. финансијски подржава Министарство. Више истраживача научних пројеката које од 2010. финансијски подржава Министарство учествовало је и на научном скупу одржаном 2019.

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ

 1. Миленовић, Ж. и Видосављевић, С. (ур и предговор) (2017). Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели. Зборник сажетака с одржаног научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017., страна 122. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДЦ 371.3(048), ISBN 978-86-84143-41-1, COBISS.SR-ID 234744332.
 2. Миленовић, Ж. и Видосављевић, С. (ур и предговор) (2017). Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели. Зборник радова са одржаног научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017., страна 702. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДЦ 3(082), 37.013.42(082), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), ISBN 978-86-84143-43-5, COBISS.SR-ID 247484684.
 3. Пауновић, Љ. и Видосављевић, С. (ур и предговор) (2019). Иновације у васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе. 2019). Зборник сажетака, с научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 31. 5. – 1. 6. 2019., страна 102. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, УДЦ 371.3(048), 37.015.3(048), ISBN 978-86-84143-49-7, COBISS.SR-ID 276676876.
 4. Пауновић, Љ. и Видосављевић, С. (ур и предговор) (2019). Иновације у васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе. Зборник радова с научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017., страна 572. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК 3(082), 371.13(082), 37.064.1/.2(082), ISBN 978-86-84143-51-0, COBISS.SR-ID 281994252.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Програмом реализације Пројекта било је предвиђено да се акредитује што већи број семинара професионалног усавршавања запослених у просвети и да се исти реализују у школама у републици Србији и нарочито на подручју Косова и Метохије.

Септембра 2017. по расписаном конкурсу Завода за унапређење васпитања и образовања у Београду, Факултет се пријавио као организатор за 3 различита програма (колико је према расписаном конкурсу било могуће).

 1. Имплементација софтвера Activinspire у образовању и васпитању. Аутори и предложени реализатори програма су: 1) проф. др Синиша Минић, 2) проф. др Алија Мандак, 3) проф. др Ваит Ибро и 4) Мирко Чакаревић, професор информатике и ИТ администратор Факултета. Конкурсни број програма је 1138.
 2. Оспособљавање васпитача у предшколским установама за идентификацију деце са симптомима сметњи у развоју и изнадпросечне деце. Аутори и поредложени реализатори програма су: 1) проф. др Радомир Арсић, 2) проф. др Слађана Видосављевић, 3) проф. др Весна Минић и 4) доц. др Емилија Марковић. Конкурсни број програма је 1118.
 3. Планирање и реализација разредне наставе и предметне наставе у основној школи и наставе Православног катихизиса према иновативним моделима. Аутори и предложени реализатори програма су;: 1) проф. др Живорад Миленовић, 2) проф. др Бранко Ристић и 3) проф. др Бошко Миловановић. Конкурсни број програма је 1100.

Према првим резултатима конкурса прихваћен је програм Планирање и реализација разредне наставе и предметне наставе у основној школи и наставе Православног катихизиса према иновативним моделима код кога су за реализаторе прихваћени проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић. Програм је добио каталошки број ЗУОВ 534.

Због одбијана друга два програма, Факултет је у руку уложио жалбу. Решавајући по жалби, ЗУОВ је у другостепеном поступку у уважио жалбу Деканата Факултета и прихватио програм аутора и предложених реализатора Имплементација софтвера Activinspire у образовању и васпитању. Програм је добио каталошки број 312.

У другостепеном поступку, ЗУОВ је одбио жалбу Факултета поднетој у вези одбијања преложеног програма Оспособљавање васпитача у предшколским установама за идентификацију деце са симптомима сметњи у развоју и изнадпросечне деце.

Након одобрење, реализатори програма су реализовано је укупно 11 (једанаест) обука којима је обухваћено укупнои 214 (двестачетрнаест) полазника.

 I Имплементација софтвера Activinspire у образовању и васпитању (реализоване 2 (две) обуке којима је обухваћено укупно 30 (тридесет) полазника).

 • У организацији Центра за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу, Ул. Лесковачког одреда бр. 6, реализована је обука 24. 3. 2019. Обуци је присуствовало 25 (двадесетпет) полазника. Обуку реализовали доц. др Емилија Марковић, проф. др Синиша Минић и доц. др Јелена Круљ.
 • У организацији Центра за стручно усавршавање у Чачку, реализована је обука дана 24. 3. 2019.. Обуци је присуствовало 5 (пет) полазника. Обуку реализовали доц. др Емилија Марковић, проф. др Синиша Минић и доц. др Јелена Круљ.

II Планирање и реализација разредне наставе и предметне наставе у основној школи и наставе Православног катихизиса према иновативним моделима (реализовано 9 (девет) обука којима је обухваћено укупно 184 (стоосамдесетчетири) полазника).

 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Нишке, Г.Г. Арсенија, реализована је обука 23. 6. 2019. у Светосавском дому у Нишу, Ул. Епископска бр, 3. Обуци је присуствовало 19 (деветнаест) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Нишке, Г.Г. Арсенија, реализована је обука 24. 6. 2019. у Светосавском дому у Нишу, Ул. Епископска бр, 3. Обуци је присуствовало 20 (двадесет) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Врањске, Г.Г. Пахомија, реализована је обука 8. 9. 2019. у Манстиру Прохор Пчињски у Кленикама, Општина Бујановац. Обуци је присуствовало 15 (петнаест) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Врањске, Г.Г. Пахомија, реализована је обука 8. 9. 2019. у Манстиру Прохор Пчињски у Кленикама, Општина Бујановац. Обуци је присуствовало 15 (петнаест) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Жичке, Г.Г. Јустина, реализована је обука 30. 11. 2019. у ОШ Вук Караџић у Рибници, Општина Краљево. Обуци је присуствовало 29 (двадесетдевет) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Жичке, Г.Г. Јустина, реализована је обука 7. 12. 2019. у Медицинској школи у Чачку, Ул. Епископа Никифора максимовића бр. 8. Обуци је присуствовало 27 (двадесетседам) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Рашко-Призренске и Косовско-Метохијске, Г.Г. Теодосија, реализована је обука 27. 12. 2019. у Призренској Православној Богословији Свети Кирило и Методије у Призрену. Обуци је присуствовало 20 (двадесет) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Рашко-Призренске и Косовско-Метохијске, Г.Г. Теодосија, реализована је обука 28. 12. 2019. у Призренској Православној Богословији Свети Кирило и Методије у Призрену. Обуци је присуствовало 25 (двадесетпет) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.
 • Благословом Његовог Преосвештенства Епископа Православне Епархије Рашко-Призренске и Косовско-Метохијске, Г.Г. Теодосија, реализована је обука 29. 12. 2019. у Призренској Православној Богословији Свети Кирило и Методије у Призрену. Обуци је присуствовало 14 (четрнаест) полазника. Обуку су реализовали проф. др Живорад Миленовић и проф. др Бошко Миловановић.

 

ПРИМЕНА РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА ПРИ ПИСАЊУ НАУЧНИХ РАДОВА И У НАСТАВИ

Учесници интерног макро пројекта су били у обавези да у трогодишњем периоду пишу радове из области предмета Пројекта, а теме из дипломских и мастер радова дају кандидатима којима су ментори у изради истих из области иновација у васпитању и образовању у зависности од подпројекта Пројекта у коме су учесници.

 

 НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ПРЕМА ПЛАНУ ПРОЈЕКТА

Планом пројекта било је предвиђено објављивање посебних тематских монографија о најчешћим проблемима традиционалне наставе и иновативним приступима васпитању и образовању, прфе свега иновативним програмима и моделима, али то није реализовано из објективних разлога.

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Учесници Пројекта за учешће у пројекту нису добијали никаква новчана средства.

За рачун сопствених прихода Факултета, преко Пројекта обезбеђена су материјална средства преко јавних конкурса Министарства просвете, науке и технолошког развоја Србије и то:

 • 100.000,00 (стохиљададинара и 0/100) на име организације научног скупа Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, који је одржан у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017.
 • 57.470,00 (педесетседамхиљадаичетристоседамдесетдинара и 0/100) на име боравка страна на научном скупу Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели. који је одржан у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017.
 • 100.000,00 (стохиљададинара и 0/100) на име организације научног скупа Иновације у васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, који је одржан у Лепосавићу, 31. 5. – 1. 6. 2019.

Укупно средстава: 257.470,00 динара.

Све добијена новчана средства утрошена су у штампању зборника сажетака и зборника и радова штампаног рекламног материјала за одржавање научних скупова 2017. и 2019. Како је одржавање научних скупова предвиђено и посебним Планом о научно-истраживачкој делатности јер је Факултет акредитован и као научно-истраживачка организација (НИО), део недостајућих оптималних новчаних средстава за намирење укупних трошкова одржаних научних скупова обезбеђен је из сопствених прихода Факултета по посебним одобрењима Савета Факултета.