Проф. др Хаџи Живорад Миленовић

Редовни професор

e-mail: hadzi.zivorad.milenovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 23.02.1966. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Основне студије разредне наставе завршио је 2000. године на Учитељском факултету у Призрену. Магистарске студије педагогије завршио је 2008. године на Филозофском факултету у Приштини. Докторску дисертацију одбранио је на Студијској групи за педагогију Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци 2011. године. У звање редовног професора за ужу научну област Дидактика, изабран је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Чланство у организацијама: члан је Педагошког друштва Србије у Београду, Друштва педагога Републике Српске у Бањалуци, Друштва дефектолога Србије у Београду, Друштва за заштиту ћирилице у Новом Саду и Руске федералне образовне агенције АИС Молодеж Роосии са седиштем у Москви.

Предмети:

  • Елементарна дидактика са методиком васпитно-образовног рада (ОАС)
  • Методологија педагошких истраживања са статистиком (ОАС)
  • Иновативни дидактичко-методички модели (ОАС)
  • Академско писање у педагошким наукама (МАС)
  • Академско писање (МАС)
  • Методологија научноистраживачког рада (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе – методика наставе природе (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе – методика наставе друштва (ДС)
Референце:
1.Миленовић, Ж. (2021). Елементарна дидактика. Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу (стр. 190), УДК 37.02(075.8), 373.2.091.4(075.8), ISBN 978-86-84143-56-5, COBISS.SR-ID 45783049. (Уџбеник).
2.Миленовић, Ж. (2013). Наставник у инклузивној настави. Београд: Задужбина Андрејевић (двојезично: на српском и енглеском језику) (стр. 145), УДК 361.1-056.26/.36, 371.13, ISSN 1452-242X, ISBN 978-86-525-0109-0, COBISS.SR-ID 198493964. (Монографија); (М42).
3.Minic, V., Jovanovic, M. & Milenovic, Z. (2021). An encouraging environment for the development of gifted students within the knowledge society. DHS – Društvene i humanističke studije, 6(4), 375-390, UDK 37.042:159.928, ISSN 2490-3604 (print), ISSN 2490-3647 (online), DOI: https://doi.org/10.51558/2490-3647.2021.6.4. (ERIH PLUS); (М23).
4.Jeremic, B., Milenovic, Z. (2021). Esucators’ perceptions regardibg the inclusion of experts of various profiles into the team for inclusive education. Baština, 31(55), 1-11, УДК 338.487:659.1(497.113), ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 55541513. (М24).
5.Milenovic, Z., Lapat, G., Vidakovic, HM. (2021). The influence of physical exercise on 5th grade primary school students’ academic performance in physical education classes. Croatian Journal of Education, 23(3), 1-20, UDK 371(05), Print ISSN 1848-5189, Print Special Education 1848-5650, On-line ISSN 1848-5197. (SSCI; WoS); (М23).
6.Milenovic, Z. (2021). Education in Nazy Germany from 1933 to 1945. Baština, 36(54), 383-393, УДК 930.85(497.115), 008(497.115), ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 3404300. (M24)
7.Milenovic, Z., Minic, V. (2021). Topics related to Education in Baština journal betwen 1991 and 2020. Baština, 36(53), 1-14, УДК 050 БАШТИНА“1991/2020“, 014.3:37БАШТИНА“1991/2020“, ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 40318473. (M24).
8.Миленовић, Ж. и Рајчевић, П. (2021). Васпитно деловање у периоду Хитлерове националсоцијалистичке омладине. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини – Косовској Митровици, 51(1), 83-100, УДК 37.014.5:329.18(430)"1933/1945", 329.78:329.18(430)"1933/1945"37.091.3::811.163.41, ISSN 0354-3293, COBISS.SR-ID 37470473. (M51).
9.Milenovic, Z., Jeremic, B., Sudzilovski, D. (2020). Perception Of Pre-Service Primary School Teachers: Regording the Application of Interactive Educational Software in Classroom. Inovacije u nastavi: časopis za savremenu nastavu, 33(3), 98-110, UDC 37.091.312:004, ISSN 0352-2334, COBISS.SR-ID 26975753. (M24).
10.Milenovic, Z., Jeremic, B., Arsic, R., Milovanovic, B., Minic, V. & Vasilijevic, D. (2020). Implementation of electronic learning in the class teaching in primary school. In: eLearning sustainment for never-ending learning, with The 16th International Scientific Conference, eLearning and Software for Education, Busharest, 30. 4. – 1. 5. 2020. Vol. 1(353-361). Busharest: Carol I National Defence University Publishing House, DOI: 10.12753/2066-026X-20-046. (М14).
11.Миленовић, Ж. и Минић, В. (2019). Друштвени садржаји у настави природе и друштва и развој идентитетске припадности српском народу на Косову и Метохији и Републици Србији. Баштина, 29(49), 401-418, УДК 371.3::3/5, 323.1(=163.41)(497.115), ISSN 0353-9008, COBISS.SR-ID 281833484. (М51).
12.Миленовић, Ж. и Симић, М. (2018). Упоредна анализа знања ученика млађих разреда основне школе с Косова и Метохије и централне Србије о основним појмовима о Косову и Метохији. У: Д. Танчић, Ј. Ахметагић и Д. Елезовић (ур). Међународни тематски зборник Хронотоп Косова и Метохије у науци и уметносту, с међународног научног скупа, одржаног у Лепосавићу, 19-20. 10. 2017. (273-284). Институт за српску културу у Приштини – Лепосавић, УДК 371.3::3/5(497.115), ISBN 978-86-89025-35-4, COBISS.SR-ID 264471820. (М14).
13.Јеремић, Б. и Миленовић, Ж. (2017). Улога васпитача и учитеља у препознавању и педагошкој подршци даровитој деци. У: M. Шћепановић, (ур). Међународни тематски зборник радова Даровитост, препознавање и подршка, с међународног научност скупа одржаног у Новом Саду, 29. 9. – 1. 10. 2017. (146-157) . Нови Сад: Менса Србије, УДК 159.928(082), ISBN 978-86-80994-01-7. COBISS.SR-ID 317212679. (М14).
14.Миленовић, Ж. (2017). Конструктивистички приступ настави природе и друштва. У: С. Маринковић (ур). Тематски зборник радова Културно потпорна средства у функцији наставе и учења, с научног скупа с међународним учешћем, одржаног у Ужицу, 3. 11. 2017. (223-230). Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет у Ужицу, УДК 371.3:3/5, ISBN 978-86-6191-045-6, COBIS.SR-ID 247838988. (М44).
15.Миленовић, Ж. (2016). Методички приступ учењу о Холокаусту по моделу Yad Vashem школе. У: С. Петровска (ур) (2016). Зборник на трудови Образованиет во XXI век – состојби и перспективи, с мегународна научна конференциа, одржане во Штип, 24-25. 9. 2015. (129-135). Универзитет Гоце Делчев во Штип, Факултет за образовни науки, УДК 37.02:325.254.6, 37.014.24:325.254.6, ISBN 978-608-244-275-4, COBISS.MK-ID 100254474. (М44).
16.Pecanac, R., Jeremic, B. & Milenovic, Z. (2016). Digital Media in the Teaching of Music Education. The New Educational Review, 43(1), 236-247, ISSN 1732-6729. (М23).
17.Trbojevic, A., Jeremic, B. & Milenovic, Z. (2015). Multimedia approach to the development of social concepts in class teaching – a view from the students' perspective. Teme – Journal for social sciences, 39(3), 867-885, UDC 371.3:303.62, ISSN 0353-7919 (Print), ISSN 1820-7804 (Online), COBISS.SR-ID 559631. (М24).
18.Ивковић, М. и Миленовић, Ж. (2014). Социјално-комуникацијске компетенције васпитача. Педагогија, 69(1), 61-70, УДК 373.211.24(497.11)"2013"316.613, ISSN 0031-3807, COBISS.SR-ID 207235340. (М51).
19.Миленовић, Ж. (2013). Евалуација и идентификација исходишних и процесуалних квалитета рада ученика у инклузивној настави. Педагогија, 68(3), 494-502, УДК 37, ISSN 0031-3807, COBISS.SR-ID 201762572. (М51).
20.Milenovic, Z. (2011). Application of Mann-Whithey U test in research of professional training of primary school teachers. In: V. Kadum (Ed). Scientic Monograph Twelve Days Demarin Mate - Contemporary strategies for teaching and learning, 1 and 2, Book 1 from the International Scientific Conference, held 14-15. 4. 2011. in Medulin (85-90). University Jurja Dobrile of Pula, Department of Educational Science, UDC 371.3(063), ISBN 978-953-7498-32-0 (whole monograph), ISBN 978-953-7498-33-7 (the first part of the monograph). (М14).