Проф. др Снежана Башчаревић

Редовни професор

e-mail: snezana.bascarevic@pr.ac.rs

Датум рођења: 28.11.1977. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Образовање: Филолошки факултет у Приштини (2000), Одсек за књижевност и српски језик; Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица, Одсек за филологију (2003); Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица, Одсек за филологију (2006); У звање редовног професора за ужу научну област Књижевност изабрана је 2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Књижевност (ОАС)
  • Култура говора (ОАС)
  • Реторика (ОАС)
  • Облици изражавања (ОАС)
  • Дечје литерарно стваралаштво (ОАС)
  • Преглед књижевних теорија (МАС)
  • Тумачење књижевног дела (МАС)
  • Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе (ДС)

 

Референце:
1.Снежана С. Башчаревић. Легенде и симболи у Андрићевим романима. „Филип Вишњић“, Београд, 2008, (1-235), 821.163.41.09-31 Андрић И. 016:929 Андрић И. ISBN 978-86-7363-584-2 COBISS.SR-ID 150053900 (монографија)
2.Снежана С. Башчаревић. Трагом дела Исидоре Секулић. Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Лепосавић, 2014, (1-331), 812.163.41.09 Секулић И. ISBN 978-86-84143-29-9 COBISS.SR-ID 207459340 (монографија)
3.Снежана С. Башчаревић. Књижевни периоди и правци. Учитељски факултет у Призену-Лепосавићу, Лепосавић, 2011, (1-329), 82.02 (091) (075.8) ISBN 978-86-84143-18-3 COBISS.SR-ID 183236108 (уџбеник)
4.Снежана С. Башчаревић. Књижевна тумачења. Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Лепосавић, 2014, (1-168), 812.163.41(075.8) ISBN 978-86-84143-28-2 COBISS.SR-ID 207461644 (уџбеник)
5.Снежана С. Башчаревић. Кафкини мали наративи као отворене параболе. „Зборник Матице српске за књижевност и језик”, књ. 64, св.2, 2016, (419-429), Матица српска, Нови Сад, UDC 821.112.2(436).09 Kafka F. UDC 82 (05) 80+82(082) ISSN 0543-1220 COBISS.SR-ID 9627138
6.Снежана С. Башчаревић. Град, човек и Бог – три мотива у антологији „Призрене стари“. „Црквене студије“, бр. 11, година 11, 2014, (549-556), Центар за црквене студије Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије Међународни центар за православне студије, Ниш, UDC 821.163.41-1 821.163.41-2 821.163.41-32 2 ISSN 1820-2446=Црквене студије COBISS.SR-ID 115723532
7.Снежана С. Башчаревић. Самоћа као modus vivendi у кратким причама Франца Кафке и Саше Хаџи Танчића. „Књижевна историја“ (часопис за науку о књижевности), бр. 143/1444, XLIII, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011, (253-261), UDC 821.163.41.09-36 Хаџи Танчић С.; 821.112.2 (436).09-36 Кафка Ф. ISSN 0350-6428 COBISS.SR-ID 55823
8.Снежана С. Башчаревић. Привидна и стварна вредност знакова у песми „Растанак код Калемегдана“ Милоша Црњанског. „Књижевна историја“ (часопис за науку о књижевности), бр. 139, XLI, Институт за књижевност и уметност, Београд, 2009, (623-627), UDC 821.163.41.09- Црњански М.; 811.163.41’37 ISSN 0350-6428 COBISS.SR-ID 55823
9.Снежана С. Башчаревић. Дискурс Карађорђеве личности у српској књижевности. „Књижевност и језик“, бр. 1-2, година LXIII, часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2016, (79-91) UDC 821.163.41.09 355:929 Карађорђе 82+80 ISSN 0454-0689 UDK [821.163.41+81]:37
10.Снежана С. Башчаревић. Аутопоетичке назнаке Петра Пајића. „Philologia Mediana“, бр. 7, година VII, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2015, (251-263), UDC 821.163.41.09-1 Пајић П. 82, ISSN 1821-3332= Philologia Mediana COBISS.SR-ID 171242508
11.Снежана С. Башчаревић. Позитивистички приступ Павла Поповића „Песмама“ Јелене Димитријевић. Зборник радова са Научног састанка слависта у Вукове дане, 48/2, МСЦ, Београд, 2019, (203-213), 821.163.41-1.09 https://doi.org/10.18485msc.2019.48.2.ch19821.163.41.09/ Поповић П. (082) ISBN 978-86-6153-576-5 COBISS.SR-ID 278982412
12.Снежана С. Башчаревић. Родољубиви импулс у поезији Петра Пајића. „Књижевност и језик“, бр. 1, година LXVI, часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2019, (83-93), 821.163.41.09-32 Пајић П. https://doi.org/10.18485/kij.2019.661.7 82+80 UDK [821.163.41+81]:37 ISSN 0454-0689.
13.Снежана С. Башчаревић. Наративно-исповедна раван Исидориних „Сапутника“ и Андрићевих „Знакова поред пута“. „Књижевност и језик“, бр. 3-4, година LXIV, часопис Друштва за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2017, (395-407), UDK 821.163.41.09-32 Секулић И. 821.163.41.09-84 Андрић И. https//doi.org/10.18485/kij.2017.64.3_4.7 82+80 UDK [821.163.41+81]:37 ISSN 0454-0689.
14.Снежана С. Башчаревић. Етнос и топос у приповеткама Григорија Божовића. „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 39, година 14, Крагујевац, 2018, (215-226), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 821.163.41-32.09 Божовић Г. 82 ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068
15.Снежана С. Башчаревић. Андрић и „београдски стил“. Зборник радова са Научног састанка слависта у Вукове дане, 47/2, МСЦ, Београд, 2018, (425-435), 821.163.41.09 Андрић И. 811.163.41’38 https:// doi.org/10.18485/msc.2018.47.2.ch40821.163.41.09(082)82.0(082) ISBN 978-86-6153-507-9 COBISS.SR-ID 267550732
16.Снежана С. Башчаревић. Експлицитне и имплицитне одреднице Исидоре Секулић у руској књижевности. „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 37, година 14, 2017, (53-59), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 821.163.41.09 Секулић И. 821.161.1.09 82 ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068
17.Снежана С. Башчаревић. Религиозна тематика у послератном песништву: Павловић, Попа, Лалић. „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 34, година 12, 2016, (9-20), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 821.163.41-1.09 Павловић М. 821.163.41-1.09 Попа В. 821.163.41-1.09 Лалић И. В. 82 ISSN 1820-1768=Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068
18.Снежана С. Башчаревић. Исповест и протест у подтексту песама Душана Васиљева. Зборник радова са IX међународног научног скупа „Српски језик, књижевност, уметност“, књига 2, „Рат и књижевност“, ФИЛУМ, Крагујевац, 2015, (349-361), 821.163.41-14.09 Васиљев Д. 821.163.41.09(082) 821.09(082) ISBN 978-86-85991-81-3 COBISS.SR-ID 218400268
19.Снежана С. Башчаревић. Стотину раних јада – присуство фигуре аутора у причама Киша и Кустурице. „Наслеђе“ (часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 31, година 12, 2015, (271-283), Филолошко-уметнички факултет Крагујевац, 82.0 821.163.41-32.09 Киш Д. 821.163.41-32.09 Кустурица Е., оригиналан научни рад, 82 ISSN 1820-1768= Наслеђе (Крагујевац) COBISS.SR-ID 115085068
20.Снежана С. Башчаревић. Филозофско поимање родољубља у подтексту збирке песама „Песме бола и поноса“ Милутина Бојића. Зборник радова са Научног састанка слависта у Вукове дане, 44/2, МСЦ, Београд, 2015, (519-533), 821.163.41.09 Бојић М. оригинални научни рад, 821.163.41.09“ 1914/1918 (082) 821.163.41.09:398 Караџић В. (082) 821.163.41.09(082) ISBN 978-86-6153-292-4 COBISS.SR-ID 217318668