Проф. др Александар Милојевић

Редовни професор

topola948@gmail.com

Кратка биографија:

Датум рођења: 05.10.1948. године у Земуну, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Нишу (1977); Магистратура Филозофски факултет у Београду (1988); Докторат Филозофски факултет у Нишу (1991); У звање редовног професора психологије изабран је 2005. године на Универзитету у  Нишу.

Предмети:

  • Општа психологија (ОАС)
  • Развојна психологија (ОАС)
  • Педагошка психологија (ОАС)
  • Психологија даровитости (ОАС)
  • Академско писање (МАС)

Референце:

1. The correlation of athletics simple and complex relation time with calassic IQ tests, 10 th Word Congress of Sport Psychology, Skiathos, Hellas, 2001.г., Book 4, 108-110.

2. Developmental chenges of cognitiv and motoric abilities of school students aged 14 to 18 years, 7 th Anuual Congress of the European College of Sport Science, Atina, 2002.г, 375.

3. Развој и структура моторичких способности, Годишњак студијске групе за психологију бр.1, стр. 133-148, Филозофски факултет Ниш, 2002.г.

4. Моторичко учење,(Милојевић, А., Комленић, М.) ТЕМЕ часопис Универзитета у Нишу, бр. 3, година  XXVI, Ниш, 2002.г.

5. Сензо-моторно учење,(Милојевић, Комленић) ТЕМЕ, часопис Универзитета у Нишу, бр.4,стр.1295-1303, год. XXXIII, 2009.

6. Школски успех и статус адолесцената у разреду,(Гаџић, А., Милојевић, А.)ТЕМЕ, часопис Универзитета у Нишу, бр.4, стр.1379 -1393, год. XXXIII, 2009.

7.Могућности и ограничења инклузије, (Милојевић А., Марковић Е.,) Зборник Учитељског факултета у Лепосавићу, бр. 4 стр.29-43. 2010.

8. Увод у темат – Сајбер психологија, (А. Милојевић)ТЕМЕ, часописУниверзитетауНишу, бр.4, стр.1605-1610, год. XXXV, 2011.

9.Психолошки профил интернет зависника, (Ђорђевић А., Костић П., Милојевић А.)ТЕМЕ, часопис Универзитета у Нишу, бр.4,стр.1641-1656, год. XXXV, 2011.

10.Виртуелни простор и образовање, (Милојевић, Марковић Е. Милојковић С.) Зборник Учитељског факултета у Лепосавићу, бр. 5 стр.27-36. 2011.

11. Karakteristike stavova nastavnika prema realizaciji geografskih sadržaja (Milojević A., Radivojević D.)PEDAGOGIJA,Časopis foruma pedagoga,Beograd, br.4 str. 640-657. 2013.

Књиге

1. Алпско скијање, методика, психофизичка припрема, коаутор (први аутор Н. Живановић), Факултет за физичку културу, Ниш, 2002. г., стр. 170.

2. Култура здравог живота, Монографија, сарадник-коаутор (први аутор Милутин Ђорђевић), Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2003., стр: 210.

3. Психологија спорта и вежбања, уџбеник, ФФК Ниш, 2004.г, стр.140, ISBN 86-7480-032-7.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

– Презентација: ПОЈАМ, СТРУКТУРА И РАЗВОЈ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ
– Презентација: ДАРОВИТО ДЕТЕ
– Презентација: ЛИЧНОСТ И СПОРТ
– Презентација: ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ 01
– Презентација: ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ 02
– Презентација: ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ 03
– Презентација: ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ 04
– Презентација: АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ – мастер студије
– Текст: РЕЛАЦИЈЕ КОГНИТИВНИХ И МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
– Текст: ТЕОРИЈЕ УЧЕЊА 01