Докторске студије

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

Сврха студијског програма докторских студија Методика наставе огледа се у развоју и повезивању предметних, педагошких, социолошких, психолошких и дидактичко-методичких научних дисциплина, с једне и примени интердисциплинарних и методолошких знања и компетенција у процесу унапређења савремене разредне наставе у оквиру обавезног образовања.

Докторске студије Методика наставе представљају највишу и завршну фазу институционалног образовног и истраживачког система образовања учитеља и сродних образовних профила који су повезани са разредном наставом. Ослањају се на формално образовање стечено на основним академским и дипломским академским студијама.

Сврха им је у високопрофесионалном овладавању битним дидактичко-методичким појмовним и проблемским склоповима везаним за процес разредне наставе, а посебно за наставу природе и друштва, развоју критичког мишљења, креативности и иновативности, критичком процењивању методичких истраживања, преиспитивању постојећих методичких конструката и научном савладавању нових могућности за развој и унапређивање методике разредне наставе.

Студијски програм докторских студија оспособљава студенте да самостално воде оригинална и научно релавантна истраживања у методици разредне наставе и стимулише их на развој нових методичких приступа и поступака који су применљиви у савременој разредној настави. Висок ниво и квалитет знања и развијене компетенције квалификују студенте за научноистраживачки и високостручни рад уз трансфер њихових оригиналних и иновативних идеја у наставну праксу, као и креативно решавање проблема васпитнообразовног рада. То ће допринети развоју методичке науке, нарочито методике разредне наставе, унпаређењу система образовања и васпитања и напретку друштва у целини.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА МЕТОДИКА НАСТАВЕ>>>

Уверење о акредитацији студијског програма МЕТОДИКА НАСТАВЕ – докторске студије 2018.

Пријавни формулара за упис на докторске студије – МЕТОДИКА НАСТАВЕ