Проф. др Слађана Видосављевић

Ванредни професор

e-mail: sladjana.vidosavljevic@pr.ac.rs

Датум рођења: 14.03.1960. године у Призрену, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Приштини (биологија) (1983); Магистратура Технолошки факултет у Новом Саду (1996); Докторат Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2011); У звање ванредног професора за ужу научну област Методика наставе природе и друштва бирана је 2017. и 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Садржаји из природе и друштва (ОАС)
  • Методика наставе природе и друштва 1 (ОАС)
  • Методика наставе природе и друштва 2 (ОАС)
  • Заштита и унапређење животне средине (ОАС)
  • Методика упознавања околине 1 (ОАС)
  • Методика упознавања околине 2 (ОАС)
  • Иновативна настава природе и друштва (МАС)
  • Савремена схватања природе (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе − методика наставе природе (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе − методика наставе друштва (ДС)

 

Референце:
1.Vidosavljević, S., Marković, E., Krulj Drašković, J. (2018). Porodica kao agens socijalizacije u razvoju moralnosti i ekološke svesti. Ecologica-naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, br.91,  661-665, Beograd, ISSN 0354- 32859, COBISS. SR-ID 80263175. (М51)
2.Vidosavljević, M., Vidosavljević, S. (2018). The project based learning: connecting the foregn language teaching and environmental education.  Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, бр. 129, 85 – 141, Лепосавић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, ISSN 1452-9343, COBISS. SR-ID 268950540. (М53)
3.Vidosavljević, S. (2017). The beginnings of institutional vocational training and education of female children in Serbia. Synaxa: Matica Srpska International Jurnal of Social Sciences, Art and Culture, editor-in-chief Časlav Ocić. 2017-1, Novi Sad, ISSN 2619-9998, COBISS.SR-ID 322560775.
4.Стакић, М., Видосављевић, С. (2017). Хуманитарна и васпитно образовна улога женске подружине и њене занатске школе у Нишу од оснивања до почетка Другог светског рата. Часопис за друштвене науке, Теме, XLI, No3, страна 573-585. (M24)
5.Круљ Драшковић, Ј., Марковић, Е., Видосављевић, С. (2017). Толеранција као предуслов интеркултуралне сарадње и савременог образовања. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, бр. 11, 85 – 93, Лепосавић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, ISSN 1452-9343, COBISS. SR-ID 247612940. (М53)
6.Vidosavljević, S., Marković, E., Krulj Drašković, J. (2017). Ekološka svest u funkciji zaštite životne sredine. Ecologica-naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, br.88,  1054-1058, Beograd, ISSN 0354- 32859, COBISS. SR-ID 80263175. (М51)
7.Видосављевић, С. (2017). Екопедагошке компетенције учитеља у савременој настави. У: Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић, Тематски зборник радова с научног скупа Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, одржаног у Лепосавићу, 01-02.06.2017. године (277– 287).  Лепосавић:  Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, ISBN 978-86-84143-43-5 COBISS.SR-ID 247484684.(М45)
8.Видосављевић, С. (2016). Почеци институционалног стручног васпитања и образовања женске деце у Србији. Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 155-156/2, 353-361, Нови Сад, Матица српска,UDC 37–055.25(497.11)“18“ DOI: 10.2298/ZMSDNI656355V. (М24)
9.Vidosavljević, S., Marković, E., Stakić, M. (2016). Uloga i značaj razvijanja ekološke pismenosti i inteligencije u cilju zaštite životne sredine. Ecologica-naučno – stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, br.83, 647-652, Beograd, ISSN 0354- 32859, COBISS. SR-ID 80263175. (М51)
10.Marković, I. E., Vidosavljević, T. S., Drašković Krulj, R. J. (2016). Permanentno obrazovanje u kontekstu organizacionog funkcionisanja. Pedagogija, br. 4, 392-402, Časopis foruma pedagoga, Beograd, UDK = 37, ISSN 0031-3807. (M51)
11.Видосављевић, Т. С. (2016). Образовна и хуманитарна улога женске занатске школе Кола српских сестара у Урошевцу (1919-1941). Баштина: Часопис института за српску културу, бр. 40, 173-182, Приштина – Лепосавић, УДК: 373. 54:62 (497.115)“1922/1941“ ISSN 0353-9008. (М52)
12.Видосављевић, С., Видосављевић, М., Круљ Драшковић, Ј. (2016). Интеркултурална настава у васпитно-образовном процесу. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, бр. 10, 185 – 201, Лепосавић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК: 371.3:3/5 (497.11 497.16); 37.033:502/504 (497.11 497.16) COBISS. SR-ID 218383628 22. (М53)
13.Vidosavljević, S., Minić, V. (2015). Klimatske promene kao izazov savremenog sveta. Ecologica-naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, br. 80, 784-787, Beograd, ISSN O354 - 3285, COBISS.SR – ID 80263175. (М51)
14.Видосављевић, С. (2015). Образовање женске деце у Србији с освртом на Косово и Метохију до првог светског рата. Зборник Матице српске за друштвене науке, свеска 150/1. 188–193, Нови Сад, Матица српска, UDC37–055.25(497.11)UDC37-055.2(497.115)(091) DOI: 10.2298/ZMSDNI550181. (М24)
15.Видосављевић, С. (2015). Делатност женске занатске школе у Ђаковици (1922 – 1941). Баштина: Часопис института за српску културу, бр. 38, 130-142, Приштина – Лепосавић, УДК: 373. 54:62 (497.115)“1922/1941“ ISSN 0353-9008. (М52)
16.Видосављевић, Т. С., Стакић, М. М. (2015). Прва призренска и нишка учитељица Анастасија - Наста Димитријевић (1816-1886). Баштина: Часопис института за српску културу, бр. 39, 161-169, Приштина – Лепосавић, УДК: 37. 011.3-051: 929 YU ISSN 0353-9008. (М52)
17.Vidosavljević, S., Drašković Krulj, J., Vidosavljević, M. (2014). Kultura i priroda. Ecologica-naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, br. 76, 843-848, Beograd,  UDC:502.7. (М51)
18.Видосављевић, С. (2014). Еколошки садржаји у настави природе и друштва, Лепосавић. Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, 371.3::502/504(075.8) ISBN 978-86-84143-32-9, монографска библиографска публикација. (М43)
19.Vidosavljević, S., Vidosavljević, М. (2013). Sto godina od osnivanja Prizrenske gimnazije.  Pedagogija, Pedagogy: Časopis foruma pedagoga br.4, 658-668, Beograd, UDK: 373.54(497.115),1913/2013”.(М51)
20.Vidosavljević, S. (2013). Obnovljivi izvori energije kao neophodni faktori održivog razvoja. Ecologica-naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije br. 71, 563-567, Beograd, UDC:502.7 ISSN 0354 – 3285. (М51)
21.Vidosavljević, S. (2012). Održivi razvoj u funkciji očuvanja ekoloških resursa. Ecologica-naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije br. 68, 593-597, Beograd, UDC:502.33.34. (М51)
22.Vidosavljević, S. (2012). Značaj ženske zanatske škole u prosvećivanju žena (1879-1948). Pedagogija, Pedagogy: Časopis foruma pedagoga br.3, 442-453, Beograd, UDK: 373.54:62(497.11),1879/1948”. (М51)