Проф. др Бошко Миловановић

Ванредни професор

e-mail: bosko.milovanovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 25.07.1977. године у Краљеву, Република Србија

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2007); Докторат Учитељски факултет у Врању – Методика наставе српског језика и књижевности (2012); У звање ванредног професора за Методику развоја говора  и Методику наставе српског језика и књижевности изабран је 2023. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Језичке игре (ОАС)
  • Методика развоја говора 1 (ОАС)
  • Методика развоја говора 2 (ОАС)
  • Одабране тематске целине из методике развоја говора (МАС)
  • Семинарски рад из методике развоја говора (МАС)
  • Основи методике изборних предмета у школи (МАС)
  • Општа методологија наука (ДС)

 

Референце:
1.Миловановић, Б. (2015). Заступљеност текстова са хришћанском тематиком различитих народа у читанкама за млађе разреде у читанкама за млађе разреде. У: М. Лончар Вујновић (ур). Тематски зборник Сусрети народа и култура (people and cultures in contact), (521-528).  Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Филозофски факултет, УДК 371.671:821-82 27-29, ISBN 978-86-6349-039-0.
2.Миловановић, Б. (2017). Горски вијенац- лексички означитељ духовног стања народа. Црквене студије, (14), 469-477, УДК 823.163.41.09-13, ISSN 1820-2446.
3.Миловановић, Б. (2015). Хришћански симболи у приповеци „Љута православка“. У: Д. Андрејевић, А. Костић-Тмушић (ур). Тематски зборник радова Поетика Грогорија Божовића, с научног скупа одржаног у Косовској Митровици, 6-7. 6. 2015. (313-322). Универзитет у Приштини - Косовској Митровици Филозофски факултет, Универзитет у Нишу Филозофски факултет и Зубин Поток: Културни центар Стари Колашин, УДК 821.163.41.09-32, ISBN 978-86-6349-058-1.
4.Стакић, М. и Миловановић, Б. (2015). Евалуација предзнања из граматике српског језика студената учитељског факултета у Лепосавићу. У: С. Маринковић (ур). Зборник радова Настава и учење- евалуација васпитно-образовног рада, с научног скупа одржаног у Ужицу, 6. 11. 2015. (273-284). Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу, УДК 371.3::811.163.41, ISBN 978-86-6191-035-7.
5.Стакић М. и Миловановић, Б. (2015). Примена продуктивних истраживачких задатака у раду са даровитим ученицима. Зборник радова филозофског факултета Косовска Митровица. XLV (2), 83-112, УДК 371.671.046.12 371.3: 821.163.41, ISSN 0354-3293.
6.Миловановић, Б. и Видаковић, Хаџи М. (2015). Неопходност верског образовања за развој целосне личности. Иновације у настави, 28(2), 89-97, УДК 370.8, 27-75:159.923, 37.017.93, ISSN 0352-2334.
7.Миловановић, Б. и Стакић, М. (2016). Садржаји наставних програма српског језика и евроинтеграције. Зборник радова филозофског факултета Косовска Митровица. XLVI(2), 465-477, УДК 371.3::811.163.41, ISSN 0354-3293.
8.Arsić, Z. & Milovanović, B. (2016). Importance of Computer Tehnology in realization of cultural and educational tasks of preschool institutions. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 4(1), 9-15, UDC 004:373.21(497.115), 371.694, ISSN 2334-847x.
9.Миловановић, Б. (2016). Методички поступци интепретације књижевног текста са хришћанском тематиком у читанкама за млађе разреде. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 12(10), 223-236, УДК 371.3::821.163.41, ISSN 1452-9343.
10.Чутовић, М. и Миловановић, Б. (2017). Теоријско и жанровско разматрање басне. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 13(11), 163-174, УДК 371.3:821.09-342, ISSN 1452-9343.
11.Малићевић, А. и Миловановић Б. (2017). Стваралачка настава кроз интерактивно учење језичких феномена. Методичка пракса, 1 (Vol 13) УДК: 371.3. ISSN 0354-9801.
12.Стакић, М. и Миловановић, Б. (2015). Улога и значај интернета у формирању активног речника детета. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур). Зборник радова Настава и наука у времену и простору, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 6-7. 3. 2015. (713-725). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, УДК 371.3(082), 37.01(082), 37.015.3:159.953.5(082), 378, ISBN 978-86-84143-46-6.
13.Миленовић, Ж., Миловановић, Б. (2018). Наставници основних школа Пчињског округа о доприносу наставе праволсавног катихизиса у васпитању и образовању учеика за мир и демократију. Часопис Баштина, Институт за српску културу Приштина-Лепосавић, св. 45, стр.417-430.
14.Миловановић, Б. (2019). Драмски метод у развоју говора деце предшколског узраста. Зборник радова Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, ISSN 1452-9343, str187-199. Лепосавић.
15.Стакић, М., Миловановић, Б. (2019). Важност владања беседничком вештином у различитим подручјима професионалног деловања учитеља и васпитача. Зборник радова са научног скупа: Наука, настава, учење – проблеми и перспективе; (Ур.) Снежана Маринковић, Педагошки факултет у Ужицу, Ужице.