Проф. др Далиборка Поповић

Ванредни професор

е-mail: daliborka.popovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 13.05.1976. године у Рашки, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (педагогија) (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовска Митровица (педагогија) (2006); Докторат Филозофски факултет у Новом Саду (педагогија) (2013). У звање ванредног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2021. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Педагошка документација у школи (ОАС)
  • Општа методика васпитног рада (ОАС)
  • Предшколска педагогија (ОАС)
  • Педагошка превенција (ОАС)
  • Професионални развој (ОАС)
  • Саветодавни рад и сарадња са родитељима (ОАС)
  • Педагошка документација у предшколској установи (ОАС)
  • Одабране тематске целине из методике упознавања околине (МАС)
  • Семинарски рад из методике упознавања околине (МАС)

 

Референце:
1.Popović, D. (2019). Porodica i škola u prevenciji vršnjačkog nasilja. Novi Pazar. Državni univerzitet u Novom Pazaru. ISBN 978-86-86893-97-0 UDK 316.624-057.874 COBISS.SR- ID 280898060 (М42)
2.Поповић, Д. (2007). Могућности унапређивања процеса учења у савременој школи. Рашка: Центар за културу Градац. УДК 371.322 37.012 ISBN 978-86-82497-71-4  SR-ID 142496012 (М42)
3.Ђурић, И. Поповић, Д., Анђелковић, А. (2020). Социодемографске детерминанте као предиктори интеркултуралне осетљивости студената. Теме, XLIV, No 2, 403-422. doi.org/10.22190/TEME180927033D (М24)
4.Popović, D. R., & Anđelković, A. K. (2020). Učenje uz praksu kao potencijal razvijanja profesionalnih kompetencija studenata. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 33(2), 56-69. doi: 10.5937/inovacije2002056P (М24)
5.Анђелковић, А., Поповић, Д. (2019). Фактори унапређивања професионалне компетентности школских педагога. Наслеђе, 42, 341-358. ISSN 1820-1768 UDK 37.013 371.132 COBISS.SR-ID115085068 (М24)
6.Zuković, S., Popović, D., Slijepčević, S. (2019). Capacity of the Family System for Peer Violence Prevention. The New Educational Review, 56, No. 2, 161-171. ISSN 1732-6729 DOI: 10.15804/tner.2019.56.2.13  (Q3). (М24)
7.Dimitrijević, S., Popović, D., Milenković, A. (2018). Učenje matematike van škole kroz izradu domaćih zadataka i pohađanje privatnih časova. Nastava i vaspitanje, 67(1), 95-111. doi:10.5937/nasvas1801095D  (М24)
8.Поповић, Д. (2011). Међузависност деловања породице и школе у превенцији насиља међу децом. Београд: Настава и васпитање, бр.1, 116-129. UDK 37.018.2;316.624-053.5 ISSN 0547-3330 ID 181668364 COBISS.SR-ID 6026754 (М24)
9.Popović. D., Anđelković A. (2017). Školski pedagozi o područjima rada pedagoga- praksa, teorija i zakonska regulativa. U: Turk, M. Kušić, S. Mrnjaus i K., Zloković, J., Suvremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga (str. 292-308). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci ISBN 978-953-7975-46-3 (М14)
10.Поповић, Д., Анђелковић, А. (2018). Положај и задовољство професијом у школском контексту. У: Лончар, М. (ур.) Наука без граница 3, Образовање без граница, (стр.291 – 311). Косовска Митровица. Универзитет у Приштини Филозофски факултет. ISBN 978-86-6349-105-2 UDK 12/.13 COBISS.SR-ID 267457548 (М14)
11.Поповић, Д. (2018). Утицај остварености аутономије наставника на аутономију ученика. У: М. Кулић (ур.) Наука и стварност 2, (стр. 152-169). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. ISSN: 2490-4074, udc: 316 (082) 37 (082) 159.9 (082) 070 (82) 91 (082), isbn: 978-99938-47-94-6 (М14)
12.Popović, D., Đurđević, Nikolić, J. Divac Vera (2020). Teacher competencies for inclusive education and resources for their improvement. In: V. Savić i O. Cekić-Jovanović, (Ed.) PROFESSIONAL COMPETENCES FOR TEACHING IN THE 21ST, Edition SPECIAL ISSUES Volume 24 (str. 478-490) Jagodina. Pedagoški fakultet u Jagodini. ISBN 978-86-7604-194-7 UDK: 371.14:376.4 DOI: 10.46793/pctja.19 (М14)
13.Popović, D. (2019). Uloga škole u razvijanju veština za upravljanje konfliktima. Theoria, VI (6), 101-130 (М31).
14.Поповић, Д. (2017). Партнерско деловање у функцији просоцијалног развоја деце. У: Миленовић, Ж. и Видосављевић, С. (ур.): Иновације у васпитању и образовању: Дигитализација, иновативни програми и модели, 289-298. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену. UDC 371.3(082) 37.013.42(082) 821.163.41.09(082) 811.163.41(082) ISBN 978-86-84143-43-5 (М45)
15.Поповић, Д., Лазовић, М., Милосављевић, Ж. (2016). Подршка развијању даровитости у школској пракси. Иновације у настави, (29) 3. стр. 73-83. UDC 159.928.22 doi:10.5937/inovacije1603073P (М51)
16.Anđelković, A., Popović, D. (2017). University education of pedagogues meeting demands of school practice. Collection of papers of the faculty of Phlosophy of Priština, Vol. 47 (3), 303-321 ISSN 0354-3293; UDK 37.014.3 371.13/.14 DOI: 10.5937/ZRFFP-14865 (М51)
17.Zukorlić, M., Popović, D. (2017). Correlation between school climate and student autonomy. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 30(4), 99-108 doi:10.5937/inovacije1704099Z (М51)
18.Beara, M., Popović, D., Jerković, I. (2019). Nastavnici kao stručnjaci za učenje-između nastavne filozofije i refleksivne prakse. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLIV-2, 79-94. DOI: 10.19090/gff.2019.2.79-94 (М51)
19.Поповић, Д., Ристановић, Д. (2020). Потенцијали пројектне наставе за развијање међупредметних компетенција. Узданица, XVII/2; стр. 281–294. УДК: 37.014.3(497.11) https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.2.19
20.Popović, D. (2020). Odlike porodičnog vaspitanja kao važna pretpostavka u prevenciji vršnjačkog nasilja. U: Radulovič, L., Milin, V., Ljujić, B. (ur.) Participacija u obrazovanju - pedagoški (p)ogledi, 170-177. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Institut za pedagogiju i andragogiju. UDK 37.018(082)(0.034.2) 371(082)(0.034.2) ISBN 978-86-80712-34-5 (IZPIA) COBISS.SR-ID 282533132 (M 63)