Проф. др Весна Минић

Редовни професор

e-mail: vesna.minic@pr.ac.rs

Датум рођења: 11.09.1977. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовскa Митровицa (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовскa Митровицa (2006); Докторат Филозофски факултет у Приштини – Косовскa Митровицa (2011); У звање редовног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Општа педагогија (ОАС)
  • Предшколска педагогија 1 (ОАС)
  • Предшколска педагогија 2 (ОАС)
  • Припрема деце за полазак у школу (ОАС)
  • Компаративни приступ методици предшколске наставе у европском простору (МАС)
  • Компаративни приступ методици разредне наставе (МАС)
  • Теоријско-емпиријски проблеми методике наставе природе и друштва (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе − методика наставе природе (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе − методика наставе друштва (ДС)

 

Референце:
1.Весна Минић, Марија Јовановић. Образовање и усавршавање учитеља и наставника у Србији у другој половини прошлог века. Главни и одговорни уредник: Драган Бошковић. Наслеђе. Часопис за књижевност, језик, уметност и културу. Филум. Крагујевац. 2017. год. Бр. 38, УДК рада 371.13(497.11)“19/20″ УДК 82 ISSN 1820-1768-Наслеђе (Крагујевац), COBISS. SR-ID 115085068 CIP Народна библиотека Србије, Београд, стр. 67-80.
2.Vesna Minic. Internet use in distance education in Serbia schools. Современые тенденции развития науки и технологий. Зборник научних радова са XXV међународне научно-практичне конференције, 29. 04. 2017, 2017. Белгород No. 4, Част 3 УДК 001 ББК 72 С 56 ISSN 2413-0869 ISBN 978-5-9500092-1-1 ISBN 978-5-9500092-4-2 (часть III) стр. 131-133
3.Vesna Minic, Marija Jovanovic. Importance of enviromental knowledge in contemporary schools in Serbia. Glavni i odgovorni urednik: Robert Dimitrovski, International journal Knowledge, Scientific papers, Institute of management, Vrnjacka Banja, 31.03-02. 04. 2017. 2017, Vol 16.1 ISSN 1857-923X, ISSN 2545-4439 pg. 331-334 Global Impact and Quality Factor 1.023
4.Vesna Minic, Marija Jovanovic, Zvezdana Elezovic. The Influence of Modern Means of Mass Communication on the Upbringing and Education of Young School Children. Medwell Journals, The Social Sciences, Medwell Publishing, 2017. Vol. 12 Issue 8: 1394-1400, 2017. ISSN 1818-5800 ISSN 1993/6125 pg 1394-1400
5.Весна Минић, Марија Јовановић. Слободно време као фактор васпитања и образовања ученика основношколског узраста. Главни и одговорни уредник: Мирјана Лончар-Вујновић. Међународни тематски зборник „Наука без граница“. 2018. год. УДК рада 379.8-057.874 УДК 37.01(082) CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-865-6349-105-2 COBIS.SR-ID 267457548, стр. 355-369
6.Marija Jovanovic, Vesna Minic. Teachers of physical education on improving the quality of teaching with continuous adjustments to the curricula. Facta Univerzitatis. Physical Education and Sports. Faculty of Sport and Physical Education, University of Nis. Vol. 16, No. 3, 2018. UDK 796.015:371.214:371.124. ISSN 1451-740X (Print) ISSN 2406-0496 (Online) https://doi.org/10.22190/FUPES180208059J COBBIS. SR-ID 113549124. pp. 651-661
7.Весна Минић. Еколошко васпитање и образовање деце предшколског узраста усмерено ка заштити животне средине. Главни уредник: Лариса Јовановић. Ecologica, Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, 2018. година, Vol. 25, No.90 UDK рада 504.75:37.018.4 UDK 502.7 ISSN 0354-3285, стр. 473-477.
8.Весна Минић, Марија Јовановић. Значај и примена дидактичких игара у предшколском и основношколском узрасту. Главни уредник: Драган Танчић. Баштина, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, свеска 44. 2018. год. УДК рада 371.382-053.4 37.036-057.874 371.3::0/9-028.31 УДК 008(497.115) CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISSN 0353-9008=Баштина (Приштина) COBISS. SR-ID 3404300, стр. 280-293
9.Радивоје Кулић, Весна Минић, Игор Ђурић. Интелектуално васпитање у савременој школи. Главни уредник: Мирјана Лончар-Вујновић. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. Бр. XLVIII (2) 2018. година, Vol. 48 iss. 2: 3-19 УДК рада 159.922.72-053.5 37.03-053.5 DOI 10.5937/ZRFFP48-1730 CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082, стр. 3-19
10.Весна Минић. Улога и значај верског васпитања код деце предшколског узраста. Главни и одговорни уредник: Даница Столић. Зборник радова са 13-е конференције Васпитач у 21 веку „Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, одржане 24-25. 03. 2017. године у Сокобањи. 2018. год. Бр. 17, УДК рада 373.2:27-472-053.4 УДК 373.2.022(082) 37.032(082) 371.3(082) 376.1-056.26/.36-053.2(082) 37.035:316.647.5 CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-7746-707-4 (Свен) COBISS. SR-ID 259066892, стр. 338-342.
11.Марија Јовановић, Весна Минић. Врсте наставног рада са даровитим ученицима у редовној настави. Главни уредник: Драган Танчић. Баштина, Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, свеска 46. 2018. УДК рада 159.928.23.072-057.874 311.4 УДК CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISSN:0353-9008 SG=p 2422. COBISS. SR-ID , стр. 125-143
12.Весна Минић, Марија Јовановић. Педагошки аспекти агресивности у школи. Главни и одговорни урeдник: Синиша Минић. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић. 2019. година, књига 13. УДК рада 316.624-057.874 159.923:316.613.434 УДК 378 ISSN 1452-9343. COBISS. SR -ID 279832844 CIPКаталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. Стр.63-74
13.Vesna Minic. Pedagogical aspects of collaboration between theachers and parents. Glavni I odgovorni urednik: Robert Dimitrovski. International journal КNOWLEDGE. Institute of knowlede menagement. Skoplje. 2019. year. UDK 37 Vol.31.2 ISSN 2545-4439. ISSN 1857-923X. Pg.429-435.
14.Радивоје Кулић, Петар Рајчевић, Радомир Арсић, Весна Минић. Педагогија. Темељна питања. Главни и одговорни уредник: Верољуб Станковић. Факултет спорта и физичког васпитања Приштина-Лепосавић/Учитељски факултет Призрен-Лепосавић. 2019. год. УДК 37.01(075.8) 37.02(075.8) ISBN 978-86-82329-80-0 COBISS.SR-ID 278970380 CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд. Стр. 0-363
15.Vesna Minic, Marija Jovanovic. Religious education during the first cycle of primary education in Serbia. Glavni i odgovorni urednik: Robert Dimitrovski. International journal КNOWLEDGE. Institute of knowlede menagement. Skoplje. 2019. year. UDK 37 Vol.30.2 ISSN 2545-4439. ISSN 1857-923X. Pg. 373-380
16.Марија Јовановић, Весна Минић. Ставови ученика средњих школа у Косовској Митровици и Нишу о емпатичности наставника и начинима њеног испољавања. Главни и одговорни уредник: Мирјана Лончар-Вујновић. Наука без граница II: Приступи у образовању. 2019. год. УДК рада 316.644-057.874:371.12(497.11) 942.2.072(497.11) УДК 371.3(082) 371.13(082) 37.064(082) 37.015.3:159.953.5(082) ISBN 978-86-6349-123-6. CIP Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије. Стр.119-137.