Проф. др Јован Базић

Редовни професор

e-mail: jovan.bazic@pr.ac.rs

Датум рођења: 10.11.1956. године у Белом Брду, Лепосавић, Република Србија.

Образовање: Факултет политичких наука у Београду (1983); Магистратура Факултет политичких наука у Београду (1995); Докторат Факултет политичких наука у Београду (2002); У звање редовног професора изабран је 2012. године. Oбављаo je функцију: Помоћникa министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Предмети:

  • Социологија (ОАС)
  • Социологија образовања (ОАС)
  • Социологија породице (ОАС)
  • Грађанско васпитање (ОАС)
  • Социјална екологија (ОАС)
  • Савремена схватања природе и друштва (МАС)
  • Култура и друштво (МАС)
  • Савремена схватања друштвено-историјских процеса (ДС)
  • Израда и евалуација пројекта докторске дисертације у области методике разредне наставе – методика наставе друштва (ДС)

 

Референце:
1.Базић Р. Јован. Србија у предвечерју Револуције 4.0. Социолошки преглед. vol. LIII (2019), br. 3, стр. 1329-1338. ISSN: 0085-6320, elSSN2560-4880, УДК 316.422.44(497.11)(049.32), DOI: 10.5937/socpreg53-22892.
2.Базич Р. Йован. Реконструкция сербской национальной идентичности в ХХ векe, Научный результат – Социальные и гуманитарные исследования. – Т. 5, № 3, 2019. стр. 16-24. УДК 316.347, DOI: 10.18413/2408-932X-2019-5-3-0-2.
3.Bazić Jovan, Maksimović Elena. Inclusion of Migrant Children in The Educational System Republic of Serbia. Knowledge International Journal, Vol. 34. (2019), str. 329-333. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).
4.Базић Јован, Бујвид Курек Ева, Жарко Обрадовић. Србија и изазови европских интеграција. Српска политичка мисао, vol. 64 (2019), бр. 2, стр. 49-72. ISSN: 0354-5989, УДК 316.42+340.137(497.11:4-672EU)]:327,DOI: 10.22182/spm.6422019.2.
5.Базић Р. Јован. Друштено-политичко уређење Југославије као системски узрок њеног распада. Социолошки преглед. vol. LII (2018), br. 4, стр. 526-546. ISSN: 0085-6320, elSSN2560-4880, УДК: 316.42:316.324.8, DOI: 10.5937/socpreg52-19819.
6.Bazić Jovan, Sekulić Bojana. Political and Religious Power in Primary Education. In R. Dimitrovski (ed.) XVIII-th International Scientific Conference „The power of knowledge“, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, KNOWLEDGE, Vol. 26.2. (2018), str. 515-520. ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857-923X (for e-version).
7.Bazić Jovan. The Social Aspects of Sport. Physical Education and Sport Through the Centuries, Vol. 5, 2018, Issue 1, str. 49-66. ISSN 2335-0598, UDK 316.323 DOI: 10.2478/ spes-2018-0005.
8.Базић Р. Јован. Tрендови промена у друштву и образовању које генерише Четврта индустријска револуција. Социолошки преглед. vol. LI (2017), br. 4, стр. 526-546. ISSN: 0085-6320, elSSN2560-4880, УДК: 316.42:316.324.8, DOI: 10.5937/socpreg51-15420.
9.Базић Јован, Секулић Бојана. Идеолошки циљеви и садржаји у програмима за први циклус основног образовања у Србији. Политичка ревија, Београд, Vol. 52., 2017., бр 2, стр. 65-85. ISSN: 1451-4281; УДК: 371.214:373.3(497.11)]:316.75.
10.Базић Јован, Павловић Биљана. Улога музике у формирању и реконструкцијама српског националног идентитета. Српска политичка мисао, Београд, Vol. 55., 2017., бр 1, стр. 279-298. ISSN: 0354-5989; УДК: 323.1(=163.41): 78(091).
11.Bazić Jovan, Knežević Mirjana. Knowledge in EU Development Strategies. In R. Dimitrovski (ed.) Eleven International Scientific Conference „Knowledge in practice“, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, KNOWLEDGE, Vol. 15.1. (2016), str. 83-88. ISSN 1857-923X, UDK 332.1:001 (4-672EU), COBISS.SR-ID 513602140.
12.Bazić Jovan, Ljubisavljević Margareta. Educational Challenges in the Fourth Industial Revolution. In R. Dimitrovski (ed.) Tenth International Scientific Conference „The power of knowledge“, Institute of knowledge management, Skopje, Macedonija, KNOWLEDGE, Vol. 14.2. (2016), str. 814-818. ISSN 1857-923X, UDK 378:001:330, COBISS.SR-ID 513613660.
13.Базић Јован, Поповић Љубиша. Скица за српску политичку традицију у делу Слободана Јовановића. Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, ХLVI (1)/2016, стр. 163-179. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082, UDK 316.722(=163.41), DOI: 10.5937/ZRFFP46-10806.
14.Базић Јован, Станковић Верољуб, Павловић Петар. Студенти о политици и националној идентификацији у спорту. Зборник радова Филозофског факултета, Косовска Митровица, ХLIV (2)/2014, стр. 25-46. ISSN 0354-3293 eISSN 2217-8082, УДК: 316.644-057.875:796(497.11+497.6)“2013″, DOI: 10.5937/ZRFFP44-6602.
15.Базић Јован. Савремене рефлексије косовског мита. у: Бранко Јовановић и Урош Шуваковић (уредници и приређивачи), Косово и Метохија 1912-2012.: међународни тематски зборник = Kosovo and Metohija 1912-2012: ThematicCollection of Papers of International Significance, Филозофски факултет у Приштини, Косовска Митровица, 2012., стр. 85-103., УДК: 94(=163.41)., ISBN 978-86-80273-87-7.
16.Bazić Jovan. Nacionalno i građansko vaspitanje u osnovnom obrazovanju u Srbiji. Pedagogija, Beograd, Vol. LXVII, 2012., br. 1, стр. 127-139. ISSN: 0031-3807.
17.Базић Јован, Пешић Михаило. Социологија.Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012. ISBN: 978-86-84143-22-0.
18.Базић Јован. Друштвени аспекти образовања. Институт за политичке студије, Београд; Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012. ISBN: 978-86-7419-243-6.
19.Базић Јован. Болоњски процес у Србији. Зборник радова Учитељског факултета у Презрену – Лепосавићу, Књига 5, Лепосавић 2011., стр. 37-53. ISSN: 1452-9343.
20.Базић Јован. Национални идентитет у процесу политичке социјализације. Српска политичка мисао, Београд, Vol. 34, 2011., бр. 4, стр. 335-354. ISSN: 0354-5989; УДК: 323.1:316.736.