Проф. др Бранко Ристић

Редовни професор

braris9@gmail.com

e-mail: branko.ristic@pr.ac.rs

Датум рођења: 15.06.1961. године у Великом Шиљеговцу, Крушевац, Република Србија.

Образовање: Филолошки факултет у Скопљу (1983); Магистратура Филолошки факултет у Скопљу (1994); Докторат Филолошки факултет у Новом Саду (2003); У звање редовног професора за предмете Методика наставе српског језика и књижевности и Књижевност за децу изабран је 2012. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Члан је Друштва књижевника Војводине; Члан је Савеза бугарских писаца; Редовни је члан Бугарске академије наука и уметности од 2010. године.

Предмети:

  • Књижевност за децу (ОАС)
  • Методика наставе српског језика и књижевности 1 (ОАС)
  • Методика наставе српског језика и књижевности 2 (ОАС)
  • Методика наставе почетног читања и писања (ОАС)
  • Методика наставе српског језика и књижевности (МАС)
  • Стваралачка настава језика и књижевности (МАС)

 

Референце:
1.Ристић, Б. (2020). Студије и огледи из методике наставе српског језика и књижевности. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.
2.Ристић, Б. (2020). Доживљаји мачка Тоше (предговор и методичка обрада). Горњи Милановац: Прима. (Приручник)
3.Ристић, Б. (2019). Ванвременост: прича о моралном, духовном и естетском у српској књижевности за децу. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 13, 13-19.
4.Ристић, Б. (2018). Рецепција прозе Добрице Ћосића у Бугарској. У: Р. Симић и В. Брборић (ур.) Зборник радова са међународног научног скупа Књижевно дело Добрице Ћосића (255-262). Универзитет у Београду, Филолошки факултет.
5.Ристић, Б. (2018). Простор и време у прози за децу Тиодора Росића. У: В. Јовановић и Б. Илић (ур.) Зборник радова са научног скупа Књижевност за децу у науци и настави (507-515). Универзитет у Крагујевцу, Факултет педаошких наука.
6.Ристић, Б. (2017). Иронија и књижевности – једно сећање и једно поновљено читање Еригона, Јордана Плевнеша. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 11, 13-19.
7.Бранко С. Ристић (2007). Интерпретативни методи и нумеричка закључивања у поезији Пеје Јаворова (време, симболи, боја)., Крушевац, 2007.
8..Ристић, Б. (2015). Из јужнословенске књижевности за децу. Нови Сад; Лепосавић: Бистрица; Учитељски факултет у Призрену.
9.Бранко С. Ристић (2007). Бугарски симболизам и индивидуализам, Зборник радова, Учитељски факултет, књ. 2., 2006/2007.
10.Бранко С. Ристић (2006). Рецепција књижевности за децу, Краљево.
11.Бранко С. Ристић (2005). Методичке основе у обради бајке. Зборник радова, Учитељски факултет, Лепосавић, књ. 1., 2005.
12.Бранко С. Ристић (2008) . Методички приступ књижевности за децу, Иновације у настави.
13.Бранко С. Ристић (1994) Ванчо Николевски – отац македонске књижевности за децу. Шид, 1994.