Проф. др Петар Рајчевић

Редовни професор

e-mail: petar.rajcevic@pr.ac.rs

Датум рођења: 04.05.1961. године у Цепелишу, Република Хрватска.

Образовање: Филозофски факултет у Загребу (1991); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2004); Докторат Филозофски факултет у Бањалуци (2011); У звање редовног професора за ужу научну област Дидактика изабран је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Дидактика (ОАС)
  • Развој курикулума (ОАС)
  • Вредновање васпитног-образовног рада (ОАС)
  • Методика рада у комбинованом одељењу (ОАС)
  • Курикулуми и вредновање васпитања и учења (МАС)
  • Предшколски курикулум (МАС)
  • Методика предшколског васпитања (МАС)
  • Иновативни дидактичко-методички модели – развијајућа настава природе и друштва (ДС)

 

Референце:
1.Дидактичко-методички значај ботаничке баште. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 5, Лепосавић, 2011, стр. 215-227.
2.Наставни програми за основне школе у Србији од 1838. до 1941. године. Иновације у настави, XXI, Учитељски факултет, Београд, 2008, бр. 3,  стр. 75-82.
3.Промене дидактичких основа наставних планова и програма за основну школу у Србији у XIX и XX веку. Иновације у основношколском образовању – вредновање, Зборник радова, Учитељски факултет, Београд, 2009, стр. 145-153.
4.Почетак и развојни ток садржаја познавања природе заступљених у наставним плановима и програмима за основне школе у Србији од 1845. до 1945. године. Методичка пракса, бр. 2, Врање, 2011, стр. 179-196.
5.Квалитет универзитетске наставе по болоњском процесу, Квалитет наставног и научног рада и болоњски процес. Зборник радова, Бања Лука, 2011, стр. 253-264.
6.Дидактичка схватања о оцењивању ученика. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, бр. 6, Лепосавић, 2012, стр. 229-239.
7.(Де)хуманизовање личности ученика у савременом друштву. У: Д. Бранковић (ур.) (2012). Зборник радова са међународног научног скупа Тринаести Бањалучки новембарски сусрети: Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације, одржаног у Бањој Луци 02 -03. новембра 2012. године, књига 13, (159- 174). Бањалука: Филозофски факултет Универзитета у Бањалуци.
8.Специфичности наставног рада учитеља у комбинованом одељењу. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 8, Лепосавић, 2014, стр. 41-55.
9.Утицај глобализације на садржаје наставних програма за основну школу. Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, Том 2/2, Пале, 2014. стр. 1437-1449.
10.Nastavni programi za osnovne škole u Srbiji od 1941. do 1991. godine. Pedagogija, god. LXX, broj 1. 2015, Beograd, Str. 131-139.
11.Наставни садржаји у функцији  развоја критичког мишљења ученика млађих разреда основне школе. У: Д. Бранковић (гл. уредник) (2014). Зборник радова са међународног научног скупа Критичко мишљење – фактор развоја науке и друштва, одржаног у Бањалуци 2014. године, књига 15, (365-379). Бања Лука: Филозофски факултет универзитета у Бањој Луци.
12.Мотивација ученика основне школе за рад и васпитно-образовни успех. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 9, Лепосавић, 2015, стр. 51 – 63. UDK: 159.947.5-057.874, COBISS.SR-ID 218368268
13.Дидактичка вредност хумора у настави. Зборник радова са научног скупа Наука и настава у простору и времену. Лепосавић, 3. март 2015, стр. 259-274.   ISBN 978-86-84143-46-6
14.Demokratičnost kao preduslov ispoljavanja kreativnosti u sistemu vaspitanja i obrazovanja. Pedagogija. Časopis foruma pedagoga. Beograd, 2017. God. LXXII, Str. 39-47. UDK: 37.014.5:321.7
15.Дидактичност и васпитно-трансферична вредност садржаја Законоправила Светог Саве. Баштина Свеска 42, Институт за српску културу Приштина – Лепосавић, 2017, стр. 199-213. УДК 271.222(497.11)-726.1-36:929 Сава, свети 37.017(497.11)“11/12“,  ISSN 0353-9008═Баштина (Приштина), COBISS.SR-ID 3404300   
16.Курикуларни приступ планирању и реализацији васпитно-образовног рада у предшколским установама. Тематски зборник радова са научног скупа с међународним учешћем: Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели.  Лепосавић, 2017, стр. 217-232. ISBN 978-86-84143-5
17.Смисао и значај васпитно-образовног курикулума у постмодерном  (постпедагошком) и глобализованом свету на почетку 21. века. Наука без граница 3 – Међународни тематски зборник. Образовање без граница. Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Главни и одговорни уредник  Проф. др  Мирјана Лончар-Вујиновић, Косовска Митровица, 2018. стр. 49-63. 37.017   37.035-057.874 ISBN 978-86-6349-105-2 COBISS.SR-ID 267457548    
18.Учење и дидактички значај учења учења. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 12, Лепосавић, 2018, стр. 43-59. 371.322  159.953  COBISS.SR-ID 268937228, UDK 378  ISSN 1452-9343, Главни уредници Проф. др Бошко Миловановић, Проф. др Невенка Зрнзевић, Одговорни уредник  Проф. др Синиша Минић.
19.Постмодернизам и антипедагогија. Наука без граница II: [међународни тематски зборник], 3, Приступи у образовању. Косовска Митровица 2019. Филозофски факултет Универзитета у Приштини (Кос. Митровица). Стр. 329-345. COBISS.SR-ID 277764108  ISBN 978-86-6349-123-6, Главни и одговорни уредник Лончар-Вујовић, Мирјана (1966-).
20.Повезивање знања у осмишљену целину. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, бр. 13, Лепосавић, 2019, стр. 79-95. 37.022/.026 159.953.5 COBISS.SR-ID 279833868 UDK 378 ISSN 1452-9343, Главни уредник доц. др Емилија Марковић. Одговорни уредник Проф. др Синиша Минић.