Проф. др Радомир Арсић

Редовни професор

e-mail: radomir.arsic@pr.ac.rs

Датум рођења: 02.04.1957. године у Призрену, Република Србија.

Образовање: Дефектолошки факултет у Београду (1983); Магистратура Дефектолошки факултет у Београду (1996) са темом: „Старање о хендикепираним лицима у средњовековној Србији“; Докторат одбрањен 2007. на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (Дефектолошки факултет) у Београду, са темом: „Компаративна студија породичног и институционалног васпитања слушно оштећене деце“. У звање редовног професора за ужу научну област Специјална педагогија изабран 2020. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Рад са децом којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању (ОАС)
  • Методика допунске и додатне наставе (ОАС)
  • Рад у целодневном и продуженом боравку (ОАС)
  • ИОП у васпитању и учењу (ОАС)
  • Истраживање теорије и праксе инклузивног васпитања и учења (МАС)
  • Савремена схватања друштвено-историјских процеса (ДС)

 

Референце:
1.Арсић Радомир и Љубомир Савић 1996. 45 година школовања и рехабилитације глувих и наглувих у Призрену. Призрен: Школски центар за рехабилитацију лица слушно и говорно ометених у развоју "Спиро Мојсић", Рецензент: Петар М. Ивановић. Број страна монографије: 136. Кључне речи: слушно ометена деца, Школски центар, Призрен. UDK 376.33-053.2 (497.115), ID=46702348.
2.Радомир Арсић (1999). Старање о хендикепираним лицима у средњовековној Србији. Београд: Друштво дефектолога Југославије, Рецезенти: Љубомир Савић и Надежда Д. Димић. Број страна монографије: 128. Кључне речи: Хендикепиране особе, Социолошки аспект, Србија, Средњи век. UDK 316.66-056.26(497.11)(091), ID=80118796
3.Јасмина Ковачевић и Радомир Арсић (2006). Ученици ометени у развоју у редовној школи. Београд: Друштво дефектолога Србије, Рецезенти: Петар М. Ивановић, Ивица Радовановић и Драган Чаушевац. Број страна монографије: 153. Кључне речи: Деца ометена у развоју, образовање. UDK: 376.1-056.26/.36-053.5; ISBN 86-84765-10-9; COBISS.SR-ID 131877132
4.Јасмина Ковачевић и Радомир Арсић (2009). Образовање деце са посебним потребама у редовној школи. Ниш и Лепосавић: Друштво учитеља Ниш, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Рецезенти: Петар М. Ивановић, Радивоје Кулић и Драган Чаушевац. Број страна монографије: 213. UDK 376.1-056.26/ .36-053.2; Кључне речи: Деца са посебним потребама, Образовање, Инклузивни метод. ISBN 978-86-904031-3-4; COBISS.SR-ID 171615244
5.Радомир Арсић, Србољуб Ђорђевић, Јасмина Ковачевић (2010). Методика рада са децом са посебним потребама-практикум. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу. Рецезенти: Петар М. Ивановић, Радивоје Кулић и Властимир Миладиновић. Број страна монографије: 224. UDK 376.1-056.26/.36-053. 2(075.8)(076) Кључне речи: Деца са посебним потребама, Образовање, Инклузивни метод, Вежбе. ISBN 978-86-84143-17-6 COBISS.SR-ID 175200876
6.Арсић Радомир и Ковачевић Јасмина (2008). Поремећај понашања ученика у основној школи. У Образовање и усавршавање наставника-облици и модели, Уредник Маринковић Снежана, Учитељски факултет у Ужицу. Ужице: Рецезенти: Миленко Кундрачина, Радмила Николић, Миомир Милинковић, Видан Николић и Снежана Маринковић. Број страна монографије: 375 . UDK текста 159.923.5-057.874. Кључне рећи: асоцијално понашање, школа, агресија, слободно време. ISBN 978-86-80695-81-5 COBISS.SR-ID 151841804
7.Арсић Радомир и Ковачевић Јасмина (2009). Специфичност ваннаставних активности у образовању деце оштећеног слуха. У Образовање и усавршавање наставника – циљеви и задаци васпитно-образовног рада. Уредници: Маринковић Снежана и Николић Видан, Рецезенти: Босиљка Ђорђевић, Младен Вилотијевић, Никола Поткоњак, Миле Илић, Радивоје Кулић, Мирко Дејић, Новак Лакета и Гразданка Гојков. Број страница монографије: 540. UDK текста 376.1-056.263-053.2 Кључне речи: оштећење слуха, образовање, фонетска ритмика, говор, језик. ISBN 978-86-80695-88-4, COBISS.SR.ID 170793996, Монографија представља део научно истраживачког пројекта под називом „Образовање и усавршавање наставника у складу са европском оријентацијом“, Министратсва за науку и технологију Републике Србије број 149054.
8.Arsić Radomir i Zrnzević Nevenka (2010). The development of physical education in schools for deaf and hearing impairend children Serbian. Fifth International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation“ 2010. Olympic Sport and Sport for All, Sport & Science magazine, Sofia, Blgaria, ISBN 1310-3393, UDK 796/799(051)
9.Arsić Radomir, Slavnić Svetlana, Kovačević Jasmina (2010): Sports Activities as a Factor in Socialization of Deaf Students. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 12 issue 1, March 2012, pp 3-8
10.Радомир Арсић, Невенка Зрнзевић, (2011). Giftedness and talent of the deaf in the visual arts. „The Methology of Working With Talented Pupils“, V International Scientific Conference, Subotica, Serbia,ISBN 978-86-87095-17-5