Доц. др Снежана Перишић

Доцент

e-mail: snezana.perisic@pr.ac.rs

Датум рођења: 10.11.1987. године у Крагујевцу, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2011); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (Методика наставе српског језика и књижевности) (2012); Докторске студијеа Педагошки факултет у Врању (2023); У звање доцента за ужу научну област Методика наставе српског језика и књижевности изабрана је 2023. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Методика наставе српског језика и књижевности 1 (ОАС)
  • Методика наставе српског језика и књижевности 2 (ОАС)
  • Методика почетног читања и  писања (ОАС)
  • Методика развоја говора 1 (ОАС)
  • Методика развоја говора 2 (ОАС)
  • Стваралачка настава језика и књижевности (МАС)

 

Референце:
1.Стошић Јовић Ј., Перишић, П.С. (2020). Могућности остварења општих стандарда постигнућа и заступљеност српске ауторске бајке у читанкама за млађе разреде основне школе. У: И. Ђурић и Д. Ранђеловић (ур.). Међународни тематски зборник радова са научног скупа Наука без граница 3, одржаног у Косовској Митровици, 21. 9 – 22. 9. 2019. (129-122). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.
2.Перишић, С. (2017). Настава културе говора у млађим разредима основне школе. У: Н. Гончаренко (ур). Зборник радова Интеграция как базовый факотр создания и развития социокультурного пространства города, с међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 24 – 26. 11. 2016. (206 – 213).Управление култътуры администрации города Белгорода, Общероссийская общественная организация Ассоциация искусствоведеов.
3.Перишић, С. (2017). Наставни садржаји граматике и правописа у првом разреду основне школе у Србији. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge in practice održanog u Banskom, Bugarska 15. 12 -17. 12. 2017. (2811– 2816). Skopje: Institute of Knowledge Managament.
4.Перишић, С. (2016). Значај и улога стандарда квалитета уџбеника као фактора у изградњи знања. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge in practice održanog u Banskom, Bugarska, 16-18. 12. 2016. (153 – 158). Skopje: Institute of Knowledge Managament.
5.Перишић, П., Симијоновић, И. (2019). Планирање и организација пројектне наставе у првом разреду основне школе. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур.). Зборник радова са трећег научног скупа са међународним учешћем Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, одржаног у Лепосавићу, 31. 5 – 1. 6. 2019. (437-446). Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену.
6.Симијоновић, И., Перишић, С. (2019). Ставови студената о спремности планирања интегративне наставе у оквиру наставног програма и њеног практичног извођења у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 15(13), (211-218).
7.Стошић Јовић, Ј., Перишић, С. (2020). Компаративни приступ анализи циљева и задатака програму образовања у млађим разредима основне школе. Годишњак Педагошког факултета у Врању, књига 12, 1/2020, (87-96).
8.Minish V.L., Perisic S.P. (2017). The content of the Serbian language lessons in elementary grades of the primary school. Научный резулътат. Педагогика и психология образования, 12(3), 33-43.
9.Перишић, С. (2017). Дјетињство и поезија Григора Витеза и Наивна песма Милована Данојлића–методички аспект. Зборникрадова Учитељскогфакултета у Призрену – Лепосавић, 13 (11), (175– 187).
10.Перишић, С. (2016). Заступљеност народних приповедака у наставним програмима и уџбеницима у млађим разреди маосновне школе. У: Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур). Зборник радова Настава и наука у времену и простору са научног скупа са међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 6 -7.марта 2015. године (510 – 519). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић.
11.Миљковић, М. и Перишић, С. (2016). Судар тумачења културе и глобализације човечанства. У: Т.У. Липич, С. М. Дергалева, П.А. Ольхова (ур). Зборник радова Евангелие в контексте современной културы, с међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 19-20. 5. 2016. (71-78). МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, БЕЛГОРОДСКАЯ МИТРОПОЛИЯ, БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИУ «БЕЛГУ»), БЕЛГОРОДСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ (С МИССИОНЕРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ), ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ПРЕОБРАЖЕНИЕ». УДК 364:316.42 ББК 60.9+60.52 Е13, М14
12.Перишић, С. (2016). Приказ књиге – Тиодор Росић: Иманентно-критичке и методичке интерпретације, Универзитет у Крагујевцу Факултет педагошких наука, Јагодина, 2015. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 12 (10), (363–367). УДК 378, ISSN 1452-9343. М46
13.Перишић, С. (2016). Значај и улога стандарда квалитета уџбеника као фактора у изградњи знања. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge in practiceodržanog u Banskom, Bugarska, 16-18. 12. 2016. (153 – 158). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M14
14.Перишић, С. (2017). Психосоцијална клима као чинилац образовних и васпитних исхода наставе. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupaKnowledge without borders održanog u Vrnjačkoj Banji, 31. 3 -2. 4. 2017. (335 – 341). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M14
15.Perišić, P. S. (2017). The role of spelling software in early teaching of reading and writing. У: Ж.А. Шаповал (ур). Зборник радова Современные тенденции развитя науки и технологий, са међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 29. 4. 2017. (20-22). Агенство перспективных научных исследований (АПНИ), УДК 001, ББК 72 С 56, ISBN 978-5-9500092-1-1 ISBN 987-5-9500092-4-2 (Частъ III). М14
16.Минић, В. и Перишић, С. (2017). Васпитач и родитељи – партнери у сарадњи у предшколским установама у Србији. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa The teacher in the future održanog u Budvi, Crna Gora, 25 – 28. 5. 2017. (207 – 211). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M14
17.Перишић, С. (2017). Особености игролике наставе почетног читања и писања. У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић. Зборник сажетака Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017. (83). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, УДК 371.3(048), ISBN 978-86-84143-41-1. М64
18.Перишић, С. (2017). Настава културе говора у млађим разредима основне школе. У: Н. Гончаренко (ур). Зборник радова Интеграция как базовый факотр создания и развития социокультурного пространства города, с међународног научног скупа одржаног у Белгороду, 24 – 26. 11. 2016. (206 – 213).Управление култътуры администрации города Белгорода, Общероссийская общественная организация Ассоциация искусствоведеов, УДК  37+70, ББК 71.41 И 73, ISBN 978-5-9909818-2-9. М14
19.Minish V. L., Perisic S. P. (2017). The content of the Serbian language lessons in elementary grades of the primary school. Научный резулътат. Педагогика и психология образования, 12(3), (33-43), UDC 372-46, ISSN 987-5-9500092-4-2 (Частъ III). M53
20.Перишић, Б., Перишић, С. (2018).Улога и значај игре у књижевности за децу предшколског узраста. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања, са тринаестог симпозијума са међународним учешћем, одржаног у Сокобањи, 24 - 25. 3.  2017. (420-424). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, УДК 373.2:371.382]: 821.163.41-93.09, ISBN 978-86-7746-707-4. М63
21.Перишић, С. (2017). Наставни садржаји граматике и правописа у првом разреду основне школе у Србији. У: R. Dimitrovski (ur). Zbornik radova International journal of Knowledge, s međunarodnog naučnog skupa Knowledge in practice održanog u Banskom, Bugarska 15. 12 -17. 12. 2017. (2811– 2816). Skopje: Institute of Knowledge Managament, UDK 37ISSN 1857-923Х e-version, ISSN 2545-4439 printed M14
22.Перишић, С. и Миљковић, М. (2016). Упоредна анализа романа „Алиса у Земљи чуда“ Луиса Керола у српском и енглеском језику. У: М. Јоковић (ур). Зборник радоваНаше стварање са једанаестог симпозијума са међународним учешћем одржаног у Сокобањи, 27. 3. 2015. (396 - 401). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, УДК 371.3::821.111 Керол Л. + 371.3::811.111,  ISBN 978-86-7746-581-0. М63
23.Миљковић, М. и Перишић, С. (2015). Културна политика у Србији. У: О.В. Муромцева и Е.В. Ивашенко, А. А. Лухтина (ур.). Зборник радова Проблемы социализации и индивидуализации личности в образователъном пространстве, с међународног научног скупа одржаног у Белгороду 26 – 27. 11. 2015. (369-371).Белгородский гостударственный националъныйи следовательский университет, УДК 373;372.2;373.3,377.1.,378 ББК 74.1; 74.2 П 78 М 14
24.Перишић, С. и Томић, Ј. (2015). Улога и значај портфолија у практичном и педагошком оспособљавању наставника. Зборник радоваУчитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 11 (9), (303 – 313). УДК 378, ISSN 1452-9343. М53
25.Перишић, С. (2015). Истраживачки задаци по нивоима сложености у интерпретацији романа „Мали принц“ Антоана де Сент Егзиперија. У: М. Јоковић (ур). Зборник радова „Наше стварање“, са десетог симпозијума са међународним учешћем, одржаног у Сокобањи, 28 - 29. 3.  2014. (654 -658). Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу, УДК 371.315.7::821.133.1.09 Сент-Егзипери А., ISBN 978-86-7746-506-3.М63
26.Перишић, С. (2014). Интерпретација романа „Бела Грива“ Рене Гија у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 10 (8), (151 – 158). УДК 378, ISSN 1452-9343.М53
27.Перишић, С. (2014). Елементи поетике у драмским текстовима и причама Душана Радовића. У: В. Јовановић и Т. Росић (ур). Зборник радова са научног скупа Књижевност за децу у науци и настави са међународним учешћем одржаног у Јагодини, 11 – 12. 4. 2014. (579 -585). Факултет педагошких наука у Јагодини, УДК 821.09 – 93(082) 371.3::821 -82(082) 371.3 (082), ISBN 978 -86-7604-085-8. M63
28.Перишић, С. (2013). Приказ књиге - Гордана Тимотијевић: „Седмо краљевство“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2009. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавић, 9 (7), (251 – 252).  УДК 378,  ISSN 1452-9343. М46