Проф. др Јелена Круљ

Ванредни професор

jelena.krulj@pr.ac.rs
jelena.krulj@pr.ac.rs

Кратка биографија:

Датум рођења: 08.06.1978. године у Приштини, Република Србија.

Образовање: Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2001); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2009); У звање ванредног професора за ужу научну област Науке о васпитању изабрана је 2021. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Школска педагогија (ОАС)
  • Породична педагогија (ОАС)
  • Образовна технологија (ОАС)
  • Дидактика (ОАС)
  • Методика наставе природе и друштва 2 (ОАС)

Референце:

1. Vidosavljević, S. I Krulj Drašković, J. (2011). Uloga porodice i učitelja u razvoju darovitih učenika, Internacional Scientific Conference. The methodologi of working with talent pupils, 133-145.Univerzitet u Novom Sadu Učiteljski fakultet na madjarskom nastavnom jeziku u Subotici, UDK 37

2. Aрсић, Р., Зрнзевић, Н., Видосављевић, С.и Круљ Драшковић, Ј. (2012). Образовање учитеља и васпитача на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу. Зборник радова са Методичке конференције са међународним учешћем, 58-59. Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици, ISBN 978-86-87095-28-1, COBISS.SR-ID 276455678.

3. Круљ Драшковић, Ј. (2012). Значај практичне наставе за квалитетније образовање учитеља и васпитача, Међународна конференција у циљу квалитетнијег образовања учитеља и васпитача. Суботица: Учитељски факултет на мађарском језику. ISBN 978 – 86 -87095-28-1, COBISS.SR-ID 276455687.

4. Krulj Drašković J., Vidosavljević, S. & Arsić, R. (2012.). The Coaches The Pedagogue. Activities in Physical education and Sport. International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 2015-2019. Skoplje: Federatin Of The Sports Pedagogues Of The Republic Of  Macedonia, ISSN 1 857-7687.

5. Kруљ Драшковић, Ј. (2012). Мултикултурализам у функцији концепције у савременом васпитању и васпитању.Зборник радова учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 103-111. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић,UDK 378  ISSN 1452-9343.

6. Vidosavljević, S. &Krulj Drašković, J. (2013). Effect Between Family in Schools in Detecting Gifted Children in Sport, Activities in Physical education and Sport. International Journal of Scientific and Professional Issues in Physical Education and Sport, 224-228. Skoplje: Federation Of The Sports Pedagogues Of The Republic Of  Macedonia, ISSN 1857-7687.

7. Круљ Драшковић, Ј.(2013). Значај квалитетне комуникације за успешност наставе. Зборник радова учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 91-99. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, UDK 378  ISSN 1452-9343  COBISS. SR – ID 140941068.

8. Драшковић Круљ, Ј., Видoсављевић,С. (2014). Дидактичка истраживања и учење. У Ј. Базић (Ур.),Зборник радова учитељског факултета Призрен – Лепосавић књига 8. (12-27). Лепосавић: Учитељски факултет. UDK:37.026;159.953 ID: 209903116. ISSN 1452-9343.

9. Слађана Видосављевић, Јелена Круљ (2014). Хуманитарна и образовна улога Женске подружине и њене занатске школе у Приштини од 1919 -1944.године. Баштина-свеска 36 , Институт за српску културу, Приштина-Лепосавић, ISSN 0353-9008.

10. Kруљ, Р., Арсић,З. и Круљ Драшковић, Ј. (2014). Усаглашеност планова учитељских факултета у функцији мобилности студената, У Зборнику радова са научног скупа са међународним учешћем Савремне теденције у наставним и ваннаставним активностима на учитељским (педагошким)факултетима, Универзитета у Нишу, 55-66. Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању, ISBN 978-86-6301-011-6, COBISS.SR-ID207648268 (М-63).

11. Круљ Драшковић, Ј. (2015). Интеркултурализам – битно обележије и прожимајући квалитет савременог образовања. Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем Настава и наука у времену и простору, 419-433. Универзитет у Приштини – Косовска Митровица Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић, ISBN 978-86-84143-46-6, COBISS.SR-ID 220179212(М-63).

12. Јелена Круљ-Драшковић (2015). Методолошки оквири дидактичких истраживања у нас-друга половина XX века,У Ј. Базић (Ур.), Зборник радова учитељског факултета Призрен – Лепосавић књига 9. (65-72). Лепосавић: Учитељски факултет.UDK :37.02 37.012/.013 COBISS.SR-ID 218369292.

13. Vidosavljević S., Krulj Drašković, J.& Lakušić, V. (2015). Methodical Motivation In Teaching of Physical Education. In: Activities in Physical education and Sport, with 12th International scientific and professional conference, 42-46. Veles: Federation Of The Sports Pedagogues Of The Republic Of  Macedonia, UDC 37(М-33).

14. Емилија Марковић, Слађана Видосављевић, Јелена Круљ-Драшковић (2016); Перманентно образовање у контексту организационог функционисања, Педагогија 4/2016 – Часопис форума педагога, Београд.

15. Емилија Марковић,Јелена Круљ-Драшковић (2017); Значај компетенција за интеркултуралност у образовном смислу, Twelfh International Scientifik Conference, KNOWELDE WITHOUT BORDERS, Internacional Journal, /Scientific papers Vol16.1 / Institut of Knoweldge Menagment , Vrnjacka Banja, Serbia (2017).

16. Александар Милојевић, Емилија Марковић, Јелена Круљ-Драшковић (2017); Улога интеркултуралног образовања у савременом образовном свету,;Иновације у васпитању и образовању:дигитализација, информативни програми и модели, Учитељски факултет Призрен –Лепосавић.

17. Звездан Арсић, Јелена Круљ-Драшковић, (2/2018) Утицај Драгутина Франковића на развој педагошке науке у Југославији у другој половини XX века; Педагогија, часопис форума педагога, Београд UDK: 37, ISSN: 0031-380

18. Петар Раичевић, Јелена Круљ-Драшковић и Слађана Видосављевић, (3/2018) Развојни пут образовања женске деце у Србији; Педагогија, часопис форума педагога, Београд UDK: 37, ISSN: 0031-3807

19. Слађана Видосављевић, Емилија Марковић и Јелена Круљ-Драшковић; Породица као агенс социјализације у развоју моралности и еколошке свести; Ecologika;(2018) Београд; UDC: 502.34:173.024; ISSN: 0354 – 3285

20. Слађана Видосављевић, Јелена Круљ; Васпитнообразовна делатност женске занатске школе у Пећи (1920-1941); Баштина-свеска 47 , Институт за Српсаку културу, Приштина-Лепосавић, ISSN 0353-9008.

Уџбеници:

2019. Дидактичка истраживања у педагошкој теорији и образовној пракси, Учитељски факултет у призрену-Лепосавићу, Универзитет у Приштини-Косовској Митровици

2010. Основи педагогије са примењеном дидактиком,Универзитет у Нишу, Факултет спорта и физичког васпитања. (кооаутор)

2007. Увод у методологију педагошких истраживања, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, Центар за научно истраживачки рад. (кооаутор)