Др Раиса Цветковић

Доцент

е-mail: raisa.cvetkovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 24.06.1965. године у Виници, Република Украјина.

Образовање: Учитељски факултет, Државни универзитет Виница, Украјина (1989); Филолошки факултет у Приштини (руски језик) (1999); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2010); Докторат  Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2021); У звање доцента за ужу научну област Руски језик изабрана је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Руски језик 1 (ОАС)
  • Руски језик 2 (ОАС)
  • Руски језик 3 (ОАС)
  • Модели учења руског језика као страног (ОАС)
  • Руски језик (МАС)
  • Академски руски језик (МАС)

 

Референце:
1.Цветковић, Р. (2011). Вредности и интереси савременог друштва: руски језик као императив. У: Научна монографија са Међународног научног скупа Вредности и интереси савременог друштва, одржаног на Руском државном економском универзитету у Москви, 28.10.2011. године (с. 106). Москва: Московски државни економски универзитет УДК 316.3, ISBN 978-5-7764-0816-8   
2.Цветковић, Р. (2011). Рад са интернет ресурсима у процесу наставе руског језика у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавићу 7(5), 119-133. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Универзитет у Приштини-Косовској Митровици. ISSN 1452-9343, COBISS.SR-ID 140941068 UDK 37.371(082) 371.13(082) 371.3(082)
3.Цветковић, Р. (2011). Интеграција иновативних образовних технологија у процес наставе руског језика у млађим разредима основне школе. У: Илијана Чутура, Весна Трифуновић (ур.) (2012). Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности: образовање и васпитање – традиција и савременост, Зборник радова са научног скупа са међународним учешћем, одржаног у Јагодини, 16.04.2011. године (529-543). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодни Универзитета у Крагујевцу, УДК 371.3::811.161.1]:004, ISBN978-86-7604-087-2, COBISS.SR-ID 195529996    
4.Цветковић, Р. (2012). Проблематика психолошких препрека код одраслих на тлу руске истраживачке праксе. У: С. Видановић; В. Хедрих; К. Ранђеловић (ур.)  Зборник са научног скупа са међународним учешћем  Дани примењене психологије. Савремени трендови у примењеној психологији, одржаног 28-29.09.2012. године (214). Универзитет у Нишу. Филозофски факултет. Департман за психологију. УДК159.9(048.3), ISBN 978-86-7379-257-6, COBISS.SR-D 193636364 
5.Цветковић, Р. (2013). Баријере партиципације ромске деце Расинског округа у образовању: инострани језик. У: Милан Живковић (ур.) (2013). Зборник радова (2) Мултикултуралност и савремено друштво  са IV научног скупа са међународним учешћем одржаног у Новом Саду, 01.03.2013. године (214-229). Нови Сад: Факултет за правне и пословне академске студије Др Лазар Вркатић USEE у Новом Саду, УДК 316.722:3(082), 316.722:009(082), 316.722:159(082), ISBN 978-86-7910-067-2, COBISS.SR-ID 277818887  
6.Цветкович, Р. (2013). Иноязычная профессиональная коммуникация как ключевая компетенция студентов педагогических факультетов.  В: Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова (ред.) (2013). Научная монография Образование через всю жизнь непрерывное образование в интересах устойчивого развития с 11-й Международной научной конференции,  состоявшейся в Санкт-Петербурге в период с 23.05. по 02.06.2013 года, выпуск 11, часть II (246-248). Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет им. С. Пушкина. УДК 37(082) ББК 74.05 я43 О-23, ISBN 978-5-8290-1265-6 (Ч. II, рус.) 978-5-8290-1261-8    
7.Tsvetkovich, R. (2013). Professional communication in foreign languages as a key competence of students of faculties of pedagogy. Scientific editors N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov.  (2013) Lifelong learning: Continuous education for sustainable development (224- 226) Рroceedings of the 11th International Conf.: in 2 pts. 30.05.-02.06.2013. Volume 11; Part II; Pushkin  Leningrad State University. УДК 37(082); ББК 74.05 я43; ISBN 978-5-8290-1269-4 (Pt.II, en.) 978-5-8290-1261-8
8.Цветкович, Р. (2013). Корреляция преподавания физической культуры с уроками русского языка и литературы в начальных классах общеобразовательной школы. У: Анжелина Янева (сьс). (2013). Научна моногафия са международне конференције Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта, одржане у Софији, 08-09.11.2013. године  у коауторству са Миленовић Ж. (119-132). Софија: Департмент по спорт Софийски университет Св. Климент Охридски и Университетско издателство Св. Климент Охридски. ISSN 1314-2275    
9.Цветкович, Р. (2013). Комуникација на страним језицима као кључна компетенција студената разредне наставе. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, 9(7), 147-152. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Универзитет у Приштини-Косовској Митровици. УДК371.13.14(497.11)“2011“, 371(497.11)“2011“, ИД 203369228, ISSN 1452-9343, COBISS.SR-ID 203369228 
10.Цветкович,  Р. (2014). Ключевые факторы, влияющие на мотивацию к изучению русского языка студентами педагогических факультетов Сербии. Образование через всю жизнь: Непрерывное образование в интересах устойчивого развития. Mатериалы 12-й междунарoдно конференции: в 2 ч./ сост. Н. А. Лобанов. (с.439). ЛГУ им. А. С. Пушкина. Ч. I. УДК 37(082) ББК 74.05 я43 О-23 ISBN 978-5-8290-1389-9 (Ч. I, рус.) 978-5-8290-1387-5
11.Цветкович, Р. (2014). Најчешћи разлози и мотивација за учење руског језика на учитељским факултетима Србији. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену-Лепосавић, 10(8), 159-164. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену-Лепосавићу, Универзитет у Приштини-Косовској Митровици. УДК 378.147::94, 378.147::371.341.485(=411.16)(497.115), ISSN 1452-9343, COBISS.SR-ID 209910028  
12.Цветкович, Р. (2014). Проблематика психолошких препрека код одраслих у процесу учења страних језика. У: В. Милисављевић (ур.) (2014). Научна монографија са међународног научног скупа Наука и глобализација, одржаног на Палама, 17-19.05.2013. године (821-835). Пале: Филозофски факултет на Палама Универзитета у Источном Сарајеву, UDK DOI 10.725//NSFF1401821M, ISBN 978-99938-47-57-1, COBISS.BH-ID 4278552   
13.Cvetkovic, R. (2014). Key factors affecting motivation to learn Russian in the students of teachers’ colleges in Serbia. Lifelong learning: Continuous education for sustainable development: proceedings of the 12th International Conf.: in 2 pts. / arr. N.A. Lobanov. (р.399) Pushkin LSU.  Pt. I. УДК 37(082) ББК 74.05 я43 ISBN 978-5-8290-1396-7 (Pt.I,en.) 978-5-8290-1387-5
14.Цветкович, Р. (2015). Значаj руског jезика у период глобализације. В: А.П. Кривец (сост.) (2015). Культура. Политика. Понимание (Война и мир: 20-21 вв. – уроки прошлого или вызовы будущего). Материалы III Международной научной конференции, 23-25.04.2015 г. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ ''БелГУ''), социально-теологический факультет, кафедра культурологии и политологии.  В соавторстве с Миленович Ж.  УДК 338.12.017(470), ББК 338.66; 65.011.7, К 90, IBLOCK_ID=104&SECTION_ID=1163&ELEMENT_ID=31575, ISBN 978-5-9571-1089-7
15.Цветковић, Р. (2015). Русский язык в эпоху глобализации. В: Н.А. Лобанова и В.Н. Скворцова (ред.) (2015). Научная монография Образование через всю жизнь непрерывное образование в интересах устойчивого развития с 13-й Международной научной конференции,  состоявшейся в Санкт-Петербурге, в период с 29.05. по 31.05.2015. года, выпуск 13, часть I (220-224). Ленинградский государственный университет им. С. Пушкина в г. Санкт-Петербург. В соавторстве с Миленович Ж.  УДК 37(082), ББК 74.05 я43 О-23, ISBN 978-5-8290-1479-7 (Ч. I, рус.), 978-5-8290-1478-0  
16.Cvetkovic, R. (2015). Interrelation of knowledge and concept of sustainable development. In: N. Lobanov & V. Skvortsov (Ed.) (2015). Scientific monographs Lifelong learning continuous education for sustainable development with 13th International Cooperation held Sankt-Petersburg, 29.-31.05.2015. Year, Volume 13, Part I (190-194). Sankt-Petersburg: Pushkin Leningrad State University in Sankt-Petersburg. В соавторстве с Миленович Ж. UDC 37(082), ББК 74.05 я43, ISBN 978-5-8290-1481-0 (Pt. I, en.), 978-5-8290-1478-0   
17.Цветковић, Р. (2015). Образовање ученика који говоре другим језиком у инклузивној настави. У: О. Муромцева, Е. Иващенко и А. Лухтина (ур.) (2015). Социализации и индивидуализации личности в проблемы образовательном пространстве, материалы всероссийской конференции с международным участием состоявшейся в Белгород, 26.-27.11.2015. года (324-326). Белгородский государственный национальный исследовательский университет; Москва: Российская макаренковская ассоциация; Универзитет у Приштини – Косовска Митровица; Белгород: Управление образования администрации города Белгорода; Всероссийский научно-методический журнал Начальная школа; Минск: Минский городской институт развития образования. В соавторстве с Миленович Ж. УДК 373; 373.2, 373.3, 377.1, 378, ББК 74.1, 74.2, П 78
18.Cvetkovic, R.  (2015). Russian language in the globalization era. In: N. Lobanov & V. Skvortsov (Ed.) (2015). Scientific monographs Lifelong learning continuous education for sustainable development with 13th International Cooperation held Sankt-Petersburg, 29.-31.05.2015. Year, Volume 13, Part I (73-77). Sankt-Petersburg: Pushkin Leningrad State University in Sankt-Petersburg. В соавторстве с Миленович Ж. UDC 37(082), ББК 74.05 я43, ISBN 978-5-8290-1481-0 (Pt. I, en.), 978-5-8290-1478-0
19.Цветкович Р. (2018) Студенти о руско-српским односима у савременим друштвеним околностима и након враћања Крима Русији. У сарадњи са: Живорад M. Миленовић, Наталија Попиљ. Српско-руски односи у прошлости и садашњости: (међународни тематски зборник)./уредили и приредили Весна Зарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. Приштина [тј.] Лепосавић: Институт за српску културу, Књ. 2, 2018. стр. 119-132. УДК 316.644-057.875:327(497.11:470)"2018" 327(497.11:470)"2018". COBISS.SR-ID 272605452
20.Цветковић, Р. (2018) Руски језик за студенте педагошке струке.  Уџбеник. 1. изд. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену, ISBN - 978-86-84143-48-0.  COBISS.SR-ID - 269158668