Доц. др Мирјана Стакић

Доцент

stakicmz@ptt.rs
stakicmz@ptt.rs

Наставник ангажован са Учитељског факултета у Ужицу

Кратка биографија:

Датум рођења: 20.06.1973. године у Владичином Хану, Република Србија.

Образовање: Филолошки факултет у Приштини – Косовској Митровици (1996); Магистратура Филозофски факултет у Приштини – Косовској Митровици (2002); Докторат Учитељски факултет у Ужицу (2011); У звање доцента изабрана је 2012. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Српски језик 1 (ОАС)
  • Српски језик 2 (ОАС)
  • Методика наставе почетног читања и писања (ОАС)

Референце:

1. Стакић, М. (2002): Стручне методе у настави књижевности,  Чачак: Легенда 249 стр. [UDK 82.09 371.3:: 82; ISBN 86-83525-32-5; COBISSID 101340940]

2. Стакић, М. (2013): Домишљања: антологија дечјих песама (приређивач, сакупљач, аутор додатог текста – предговора), Чајетина: Културно спортски центар – 79. стр. [UDK 821.163.41-1-053.2 (082.2); ISBN 978-86-89533-00-2; COBISS.SRID 197927948];

3. Милинковић, М. и Стакић, М.  (2011): Чаролијачитања 6Читанка за шести разред основне школе, Пожега: Епоха 196. стр. [UDK37.016:821-82(075.2); ISBN 978-86-7866-022-1; COBISS. SRID 185486860](Уџбеник је одобрен од стране министарства просвете решењем број 650-02-00566/2010-06 од 21. 09. 2010.)

4. Стакић, М. (2013): „Улога и значај литерарне секције у остваривању васпитно-образовних циљева наставе српског језика и књижевности“, Настава и учење (квалитет васпитно-образовног процеса), Учитељски факултет у Ужицу, стр. 407-416 [УДК 371.3::811.163.41ISBN 978-86-6191-015-9 COBISS.SRID 202313228]

5. Стакић, М. (2012): „Васпитнообразовна функција басне на предшколском узрасту“, у: Тематски зборник Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце предшколског узраста, Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању, стр. 124-133 [UDK 373.2.016(082);  821.163.41.09-93(082); 371.3::82-93-028.31(082); 371.3::811-038.31(082); ISBN 978-86-82695-92-9; COBISS.SRID 193002508]

6. Милинковић, М. и Стакић, М.  (2012): „Рецепција Малог принца Антоана де Сент Егзиперија у науци и настави“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 15, број 14, стр. 175-184 [UDK 821.133.1.09-93-32; ISSN 1450-6718; COBISS.SRID 146220551]

7. Стакић, М. (2012): „Васпитно-образовна функција народне и ауторске бајке од првог до четвртог разреда основне школе“, Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи, Учитељски факултет у Ужицу, резиме на енглеском језику, стр. 485-498 [UDK 371.3::[821.163.41.09-344:398; ISBN 978-86-6191-008-1; COBISS.SRID 194115084]

8. Стакић, М. (2011): „Улога и значај анализе језичко-стилских поступака у интерпретацији књижевног дела“, Зборник радова, Учитељски факултет у Ужицу, година 14, број 13, стр. 177-188 [УДК 82.0; ISSN 1450-6718; COBISS.SRID 146220551]

9. Стакић, М. (2008):„Motivating the students for reading and experiencing the literary work, Contemporary intentions in education, Volume 2, Ohrid, Macedonia, стр. 73-81 [UDK 37 (062); ISBN 978-9989-823-26-8; COBISS.MK-ID 72611850]

10. Грубовић, М. (1998): „Нихилизам као тематски контекст књижевности“, у: Зборник Филолошког факултета, Приштина, број 7, стр.169-181, резиме на руском језику [UDK 165.72:82; ISSN 0354/7798; COBISS. SRID 68797442] (М51)