Доц. др Божана Рашковић

Доцент

e-mail: bozana.raskovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 11.07.1975. године у Рашки, Република Србија.

Образовање: Факултет уметности у Приштини (1999); Магистратура Учитељски факултет у Ужицу (Методика наставе музичке културе) (2012); Докторат Музичка академија Слобомир П Универзитета у Бијељини (Музичка педагогија и теорија) (2019). У звање доцента за ужу научну област Методика наставе музичке културе изабрана је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Вокално-инструментална настава (ОАС)
  • Хорско певање (ОАС)
  • Дечији музички инструмент (ОАС)
  • Методика наставе музичке културе 1 (ОАС)
  • Методика наставе музичке културе 2 (ОАС)
  • Методика музичког васпитања 1 (ОАС)
  • Методика музичког васпитања 2 (ОАС)
  • Савремени приступи у раду са школским ансамблима (МАС)
  • Иновативна настава музичке културе (МАС)

 

Референце:
1.Рашковић, Б. и Бошковић, К. (2019). Заступљеност народног музичког стваралаштва Рашког краја у наставном процесу. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме,перспективе (515-527). Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. M45
2.Рашковић, Б. (2019). Познавање народне музичке грађе Рашког краја ученика четвртог разреда основне школе. У: Е. Марковић (ур). Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 15(13), 241-250. M53
3.Рашковић, Б. и Бошковић, К. (2019). Заступљеност народног музичког стваралаштва Рашког краја у наставном процесу. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Зборник радова Иновативни приступи васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, с научног скупа одржаног 31.05.- 01.06.2019. на Учитељском факултету у Призрену - Лепосавићу, 515-527. M45
4.Миловановић, Б. (2009). Анализа дела (облика) Петра Илича Чајковског. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 5(3), 216-227. M53
5.Миловановић, Б. (2009). Заступљеност народне музике у наставним програмима предмета музичка култура у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 12(11), 325-332. M53