Доц. др Ивана Симијоновић

Доцент

e-mail: ivana.simijonovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 11.2.1986. године у Приштини, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2010); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (Методика наставе природе и друштва) (2012); Докторске студије на Педагошком факултету у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву) (Разредна настава – методика на ставе природе и друштва) (2022); У звање доцента за ужу научну област Методикa наставе природе и друштва изабрана је 2023. године  на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Методика наставе природе и друштва 1 (ОАС)
  • Методика наставе природе и друштва 2 (ОАС)
  • Садржаји из природе и друштва (ОАС)
  • Заштита и унапређење животне средине (ОАС)
  • Методика упознавања околине 1 (ОАС)
  • Методика упознавања околине 2 (ОАС)
  • Иновативна настава природе и друштва (МАС)

 

Референце:
1.Симијоновић, И., Перишић, С. (2019). Ставови студената о спремности планирања интегративне наставе у оквиру наставног програма и њеног практичног извођења у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета Призрен- Лепосавић, (12), 211- 218. UDK 378, ISSN 1452 – 9343.
2.Перишић, С., Симијоновић, И. (2019). Планирање и организација пројектне наставе у првом разреду основне школе. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборни крадова Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 31-1. 6. 2019. (437- 447). Универзитет у Приштини – Косовској МитровициУчитељски факултет у Призрену – Лепосавићу.
3.Симијоновић, И. (2018). Учитељ, наставна средства и мотивација у савременом приступу настави. У: Данијела Здравковић (ур). Тематски зборник радова Место и улога учитеља у савременом друштву, с научног скупа одржаног у Врању 04.04. 2018. (268- 279). Универзитет у Нишу Педагошки факултет у Врању. UDK 371.13(082) 371.12:159.953.3(082) 371.3(082) 37.06.2(082), ISBN 978-86-6301-026-0, COBISS.RS- ID 271582476.
4.Лакушић, В., Симијоновић, И., Зрнзевић, Н. (2018). Примена народних игара у настави физичког васпитања и настави природе и друштва у циљу очувања народе традиције. Часопис Нова школа Педагошки факултет Бијељина, 76-85. ДОИ 10.7251/NSK1802076L, UDK 371. 3::796.
5.И. Симијоновић, (2017). Примена егземпларне наставе на часовима природе и друштва. У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017. (501-511). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. УДК 371.3(082), 37.013.42(082), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), ISBN 978-86-84143-43-5.
6.Simijonović, I. (2016). Didactical - methodical innovation in the junior years of Primary schools - functional knowledge factor. International journal of Knowledge (14)1, 105-109. UDK 37, ISSN 1857-92.
7.Симијоновић, И. (2013). Знање и образовање у теоријској мисли Жан Франсоа Лиотара. Зборник радова Нова научна едукативна мисао, ур.Зоран Бировљевић, бр. 1, стр. 52-60, Номо технички центар Београд, COBISS.SR-ID 199642636,. ISSN 2334-8631
8.Simijonović, I. (2018). Vidosavljević, Slađana: Ekološkisadržaji u nastavi prirode i društva, Leposavić, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposaviću, 2018.. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, (12), 203-206.