Др Зорица Гајтановић

Асистент са докторатом

e-mail: zorica.gajtanovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 21.11.1982. године у Косовској Митровици, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (2009); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић (Методика наставе математике) (2012); Докторат Педагошки факултет у Ужицу (Методика наставе математике) (2022). У звање асистента за ужу научну област Методика наставе математике изабрана је 2022. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

  • Методика наставе математике 1 (ОАС)
  • Методика наставе математике 2 (ОАС)
  • Занимљива математика (ОАС)
  • Методика развоја почетних математичких појмова 1 (ОАС)
  • Методика развоја почетних математичких појмова 2 (ОАС)
  • Системи у настави математике (МАС)

 

Референце:
1.Веселиновић, З. (2012): Геометрија у почетној настави математике. Зборник радова Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, књига 6, Лепосавић, стр. 195–205, резиме на енглеском језику UDK 378; ISSN 1452-9343.
2.Ибро, В. и Веселиновић, З. (2013). Трагом једне изреке. У: Миленко Пикула (ур.) (2013). Научна монографија Наука и традиција са међународног научног скупа, одржаног на Палама, 18-19.05.2012. године (231-234). Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет на Палама, UDKDOI 10.7251/RFF1307231I, ISBN 978-99938-47-50-2, COBISS.BH-ID 3698968.
3.Ибро, Д., В. и Гајтановић, З. (2013): ИКТ у почетној настави математике. Зборник радова Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, књига 7, Лепосавић, стр. 179–191, резиме на енглеском језику UDK 371.3::51-028.31]:004.4.031.42; ID 203384844; ISSN 1452-9343.
4.Ибро, Д., В. и Гајтановић, З. (2014): Развој математичких појмова код предшколске деце. Зборник радова Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, књига 8, Лепосавић, стр. 185–198, резиме на енглеском и руском језику UDK: 159.955.2-053.4; ID: 209916684; ISSN 1452-9343.
5.Гајтановић, З. и Ибро, Д., В. (2015): Анализа уџбеника математике за трећи разред основне школе према стандарадима Д-групе. Зборник радова Учитељског факултета Призрен - Лепосавић, књига 9, Лепосавић, стр. 263–288, резиме на енглеском језику UDK: 371.3::51 371.671.046.12:51; COBISS.SR-ID 218384396; ISSN 1452-9343.
6.Ибро, В., Миленовић, Ж. и Гајтановић, З. (2016). Компетенције учитеља за примену методе отворених проблема у почетној настави математике. У: Сања Опсеница (прир.) (2016). Зборник сажетака Научно-технолошке и друштвене промјене и њихов утицај насистем васпитања и образовања са међународног научног скупа одржаног у Бијељини, 11.11.2016. године (31). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК 37(048.3)(0.034.4), ISBN 978-99938-55-24-8, COBISS.RS-ID 6204952.
7.Ибро, Д., В. и Гајтановић, З. (2017): Математички задатак као основни садржај почетне наставе математике. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, књига 11, Лепосавић, стр. 135 – 143, резиме на енглеском језику, УДК: 371.3::51-028.31; COBISS.SR-ID 247623692; ISSN 1452-9343.
8.Ибро, В. и Гајтановић, З. (2017): Компетенције наставника за нову културу решавања задатака у почетној настави математике. Уредници: Живорад Миленовић и Слађана Видосављевић. Тематски зборник радова Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели са научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 1. и 2. јун 2017. године (449 ‒ 458). Учитељск факултет у Призрену – Лепосавићу, УДК 371.3(082), ISBN:978-86-84143-43-5, COBISS.SR-ID 247484684.
9.Пауновић, Љ., Рашковић, Б. и Гајтановић, З. (2018). Примена музичких садражаја у усвајању појмова о геометријским облицима у предшколском узрасту. У: Сања Опсеница (прир.) (2018). Зборник сажетака Наука и настава данасса IX научног скупа са међународим учешћем одржаног у Бијељини, 30.11.2018. године (51). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК 37(048.3)(0.034.4), ISBN 978-99938-55-47-7, COBISS.RS-ID7825688.
10.Пауновић, Љ. и Гајтановић, З. (2019): Ставови ученика о математичким такмичењима у нижим разредима основне школе. Уредници: Љиљана Пауновић и Слађана Видосављевић. Зборник сажетака Иновативни приступ васпитаљу и образовању: стање, дилеме и перспективе са научног скупа с међународним учешћем одржаног у Лепосавићу, 31. маја и 1. јун 2019. године (61). Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, УДК 371.3(048), ISBN:978-86-84143-49-7, COBISS.SR-ID 276676876.
11.Перовић, Б. и Гајтановић, З. (2019). Утицај социјалног порекла ученика млађег школског узраста на математичка постигнућа. У: Драгица Милинковић (прир.) (2019). Зборник сажетака Наука и настава данас са X научног скупа са међународним учешћем одржаног у Бијељини, 1. 11. 2019. године (50-51). Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет у Бијељини, УДК371.214:378.4(048.3), ISBN978-99938-55-52-1,COBISS.RS-ID8451864
12.Пауновић, Љ. и Гајтановић, З. (2020). Повећање мотивације ученика у настави математике применом занимљивих задатака у нижим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 16(14), 327 – 336.