Ана Минић

Асистент

e-mail: ana.minic@pr.ac.rs

Датум рођења: 02.11.1990. године у Новом Пазару, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Приштини – Косовска Митровица (Информатика) (2014);  Мастер Природно-математички факултет у Приштини – Косовска Митровица (Информатика) (2017);  Студент докторских студија на Факултету техничкох наука у Косовској Митровици (Електротехничко и рачунарско инжењерство); У звање асистента за ужу научну област Информатика у образовању и васпитању изабрана је 2023. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

 • Дигитална писменост (ОАС)
 • Програмирање 1 (ОАС)
 • Програмирање 2 (ОАС)
 • Образовање на даљину (ОАС)
 • Методика наставе информатике 1 (ОАС)
 • Методика наставе информатике 2 (ОАС)
 • Веб алати за програмирање (ОАС)
 • Информатика у образовању и васпитању (ОАС)
 • Педагошка информатика (ОАС)
 • Информационо-комуникационе технологије (ОАС)
 • Веб портали у васпитању и образовању (МАС)
 • Е-учење у настави информатике (МАС)
 • Интернет технологије у образовању (МАС)

 

Референце:
1.Petrovic, A., Damaševičius, R., Jovanovic, L., Toskovic, A., Simic, V., Bacanin, N., Zivkovic, M., Spalević, P. (2023). Marine Vessel Classification and Multivariate Trajectories Forecasting Using Metaheuristics-Optimized eXtreme Gradient Boosting and Recurrent Neural Networks. Applied Sciences, Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
2.Savanović, N., Toskovic, A., Petrovic, A., Zivkovic M., Damaševičius, R., Jovanovic, L., Bacanin, N., Nikolic, B. (2023). Intrusion Detection in Healthcare 4.0 Internet of Things Systems via Metaheuristics Optimized Machine Learning, Sustainability, Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
3.Milić, D., Smilić, M., Nikolić, Z., Milosavljević, S., Tošković, A. (2022). Influence of Cut-off Level and α-k-µ Distribution Parameters on Outage Probability and Amount of Fading. 57th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST), IEEE.
4.Видосављевић, С. и Тошковић, А. (2019). Мултимедији у настави природе и друштва. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе (147-158). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу.
5.Тодоровић, Ј., Јакшић, Б., Спалевић, П., Петровић, М., Тошковић, А. (2019). Bit Error Ratio при преносу сигнала са DPSK модулациојом у FSO системима . International Conference on Information Technology and Data Related Research (ETRAN 2019.)