Наташа Лазовић

Асистент

e-mail: natasa.mladenovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 13.01.1991. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за психологију (2014); Мастер Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за психологију, тема мастер рада: Ирационална уверења, анксиозност и самоефикасност студената (2016); Студент докторских студија на Филозофском факултету у Нишу; Когнитивно бихејвиорални терапеут у едукацији; У звање асистента за ужу научну област Психологија васпитања и образовања изабрана је  2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

 • Општа психологија са развојном психологијом (ОАС)
 • Психологија учења (ОАС)
 • Психологија даровитости (ОАС)
 • Основи комуникације и вођења у школи (ОАС)
 • Лидерство у образовању и школски менаџмент (МАС)

Области истраживања и интересовања:

 • Развојна психологија
 • Педагошка психологија
 • Психологија наставника
 • Психологија у образовању
 • Психологија менталног здравља
 • Психологија породице
 • Образовање деце са сметњама и тешкоћама у развоју
 • Психолошко саветовање.

 

Референце:
1.Mladenovic, N., Markovic, E. and Krulj, J. (2020). Parental War Trauma and Child Distress: Mediation Role of Parenting Styles, Attachment and Family Functioning. Journal of loss and trauma, No 26, doi: https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1859301.
2.Krulj. R. J., Vidosavljević, T.S., Mladenović R. N. (2020). John Amos Comenius- The Teacher of nations and the Founder od Didactic Principles. Collection of Papers of Faculty of Philosophy of the University of Priština,Vol. L (3), 101-121.
3.Младеновић, Н., Круљ, Ј. (2020). Стресни социјални и материјални услови као медијатори између ратних трауматских искустава и менталног здравља одраслих на Косову и Метохији. Баштина,30(50), 387-401.
4.Младеновић, Н., Ранђеловић, К. (2019). Перципирани васпитни став родитеља као предиктор асертивности студената. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Зборник радова Иновативни приступи васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе, с научног скупа одржаног 31.05.- 01.06.2019. на Учитељском факултету у Призрену - Лепосавићу, 343-355.
5.Mladenović N. (2019). Traume u detinjstvu; Ratna trauma. Zbornik Učiteljskog faklteta u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, 123-144, ISBN 1452 - 9343, UDK 378.
6.Ranđelović K., Goljović N., Mladenović N., Dimković O. (2019). Da li su žene u Srbiji srećne? Zadovoljstvo životom kod žena srednjeg životnog doba. Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 24.-27. oktobar, knjiga sažetaka, 160-162.
7.Mladenović, N., Goljović, N., Ranđelović, K. (2019). Aspects of Father’s Job Satisfaction and Their Involvement in Child Care and Rearing. 15th conference Days of Applied Psychology - Psychological Research and Practice, Faculty of Philosophy, University of Niš, 27-28. September, book of abstracts pp 44.
8.Гољовић Н., Младеновић Н., Ранђеловић К., (2019). Афективна везаност и стратегије раскида љубавних веза: Постоји ли фактор саосећајности? Зборник резимеа са 67. научно стручног скупа - конгрес психолога Србије, стр. 90-91. Друштво психолога Србије: Београд
9.Младеновић, Н., Марковић, Е. (2018). Укљученост очева у бригу о деци и повезаност са неким социодемографским варијаблама на територији Северног Косова. Међународни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 21.-22- септембар
10.Младеновић Н., Костић Е., Димковић О., Ранђеловић К., (2018). Особине личности као предиктори прокастринације код студената. Зборник сажетака са IX научног скупа са међународним учешћем Наука и настава данас. Бијељина: Педагошки факултет Универзитета у источном Сарајеву. ISBN 978-99938-55-47-7, стр 20-21.
11.Mladenović N., Ranđelović K., (2018). 14th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY. Dimensions of attachment as predictors of anxiety and assertiveness. (pp. 92–93). Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-482-28
12.Mladenović N. (2018). Cognitive behavioral therapy with children. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Leposavić, 173-187.UDK 378, ISSN 1452-9343
13.Mladenović N. (2017). Irrational beliefs, anxiety and self – efficacy among students. In V. Hedrih (Ed.) International Thematic Proceedings Book “Work and family relations at the beginning of the 21st century“, 89-101.  UDC 159.942.4/.5:159.944-057.87, ISBN 978-86-7379-468-6
14.Mladenović, N. (2017). Povezanost iracionalnih uverenja i samoefikasnosti studenata i veza sa nekim sociodemografskim varijablama. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Leposaviću, 119-131. UDK 378, ISSN 1452-9343
15.Ранђеловић, К., Младеновић, Н. (2017). Научно стручна конференција са међународним учешћем, Ментално здравље у радном окружењу. Управљање временом и бригама. (стр. 32-33) Ниш: Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш.
16.Цветановић, Н., Пешић, К., Ранђеловић, К., Младеновић, Н. (2016). Ментално здравље младих. Димитријевић Б., Благојевић А. (Ур.), Особине личности и рационална и ирационална уверења као предиктори социјалне анксиозности код студената (стр. 39-66). Ниш: Студентски културни центар Ниш.
17.Костић, Е., Јовановић,М., Ранђеловић, К., Младеновић, Н., Димковић, О., (2015). Савремени трендови у психологији. Повезаност између стилова љубави и шема доживљаја сексуалног искуства. (стр. 358-360) Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.