Наташа Младеновић

Асистент

natasa.mladenovic@pr.ac.rs

 

Кратка биографија:

Датум рођења: 13.01.1991. године у Нишу, Република Србија.

Образовање: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за психологију (2014); Мастер Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, департман за психологију, тема мастер рада: Ирационална уверења, анксиозност и самоефикасност студената (2016); Студент докторских студија на Филозофском факултету у Нишу; Когнитивно бихејвиорални терапеут у едукацији; У звање асистента за Психологију васпитања и образовања изабрана је  2017. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

 • Општа психологија (ОАС)
 • Развојна психологија (ОАС)
 • Педагошка психологија (ОАС)
 • Психологија даровитости (ОАС)

Области истраживања и интересовања:

 • Развојна психологија
 • Педагошка психологија
 • Психологија наставника
 • Психологија у образовању
 • Психологија менталног здравља
 • Психологија породице
 • Образовање деце са сметњама и тешкоћама у развоју
 • Психолошко саветовање.

Референце:

1. Mladenović N. (2019). Traume u detinjstvu; Ratna trauma. Zbornik Učiteljskog faklteta u Prizrenu sa privremenim sedištem u Leposaviću, 123-144, ISBN 1452 – 9343, UDK 378.

2. Ranđelović K., Goljović N., Mladenović N., Dimković O. (2019). Da li su žene u Srbiji srećne? Zadovoljstvo životom kod žena srednjeg životnog doba, Savremeni trendovi u psihologiji, Filozofski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 24.-27. oktobar, knjiga sažetaka, 160-162.

3.Mladenović, N., Goljović, N., Ranđelović, K. (2019). Aspects of Father’s Job Satisfaction and Their Involvement in Child Care and Rearing,15th conference Days of Applied Psychology – Psychological Research and Practice, Faculty of Philosophy, University of Niš, 27-28. September, book of abstracts pp 44.

4.Гољовић Н., Младеновић Н.,Ранђеловић К., (2019). Афективна везаност и стратегије раскида љубавних веза: Постоји ли фактор саосећајности? Зборник резимеа са 67. научно стручног скупа – конгрес психолога Србије, стр. 90-91. Друштво психолога Србије: Београд

5.Младеновић, Н., Марковић, Е. (2018). Укљученосточева у бригу о деци и повезаностсанекимсоциодемографскимваријабламанатериторијиСеверногКосова. Међународни скуп у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 21.-22- септембар

6. Младеновић Н., Костић Е., Димковић О., Ранђеловић К., (2018)..Особине личности као предиктори прокастринације код студената. Зборник сажетака са IX научног скупа са међународним учешћем Наука и настава данас. Бијељина: Педагошки факултет Универзитета у источном Сарајеву. ISBN 978-99938-55-47-7, стр 20-21.

7. Mladenović N., Ranđelović K., (2018). 14th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY. Dimensions of attachment as predictors of anxiety and assertiveness (pp. 92 – 93). Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš. ISBN 978-86-7379-482-28

8. Mladenović N., (2018). Cognitive behavioral therapy with children, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Leposavić, 173-187.UDK 378, ISSN 1452-9343

9. Mladenović N.,(2017). Irrational beliefs, anxiety and self – efficacy among students. In V. Hedrih (Ed.) International Thematic Proceedings Book “Work and family relations at the beginning of the 21st century“, 89-101.  UDC 159.942.4/.5:159.944-057.87, ISBN 978-86-7379-468-6

10. Mladenović, N. (2017). Povezanost iracionalnih uverenja i samoefikasnosti studenata i veza sa nekim sociodemografskim varijablama, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta u Leposaviću, 119-131. UDK 378, ISSN 1452-9343

11. Ранђеловић, К., Младеновић, Н., (2017). Научно стручна конференција са међународним учешћем, Ментално здравље у радном окружењу. Управљање временом и бригама (стр. 32-33). Ниш: Психолошко саветовалиште за студенте Студентског културног центра Ниш.

12. Цветановић, Н., Пешић, К., Ранђеловић, К., Младеновић, Н. (2016). Ментално здравље младих. Димитријевић Б., Благојевић А. (Ур.), Особине личности и рационална и ирационална уверења као предиктори социјалне анксиозности код студената (стр. 39-66). Ниш: Студентски културни центар Ниш.

13. Костић, Е., Јовановић,М., Ранђеловић, К., Младеновић, Н., Димковић, О., (2015). Савремени трендови у психологији. Повезаност између стилова љубави и шема доживљаја сексуалног искуства (стр. 358-360). Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.