Ивана Симијоновић

Асистент

Кратка биографија:

Датум рођења: 10.2.1986. године у Приштини, Република Србија.

Образовање: Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу (2010); Мастер Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу (Методика наставе природе и друштва) (2012); Студент докторских студија на Педагошком факултету у Врању (Разредна настава – методика на ставе природе и друштва); У звање асистента за Методику наставе природе и друштва изабрана је 2018. године  на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавићу.

Предмети:

  • Методика наставе природе и друштва 1 (ОАС)
  • Методика наставе природе и друштва 2 (ОАС)
  • Методика упознавања околине 1 (ОАС)
  • Методика упознавања околине 2 (ОАС)

Референце:

1. Симијоновић, И., Перишић, С. (2019). Ставови студената о спремности планирања интегративне наставе у оквиру наставног програма и њеног практичног извођења у млађим разредима основне школе. Зборник радова Учитељског факултета Призрен- Лепосавић, (12), 211- 218. UDK 378, ISSN 1452 – 9343.

2. Симијоновић, И. (2018). Учитељ, наставна средства и мотивација у савременом приступу настави. У: Данијела Здравковић (ур). Тематски зборник радова Место и улога учитеља у савременом друштву, с научног скупа одржаног у Врању 04.04. 2018. (268- 279). Универзитет у Нишу Педагошки факултет у Врању. UDK 371.13(082) 371.12:159.953.3(082) 371.3(082) 37.06.2(082), ISBN 978-86-6301-026-0, COBISS.RS- ID 271582476.

3. Лакушић, В., Симијоновић, И., Зрнзевић, Н. (2018). Примена народних игара у настави физичког васпитања и настави природе и друштва у циљу очувања народе традиције.Часопис Нова школа Педагошки факултет Бијељина, 76-85. ДОИ 10.7251/NSK1802076L, UDK 371. 3::796.

4. И. Симијоновић, (2017). Примена егземпларне наставе на часовима природе и друштва У: Ж. Миленовић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, с научног скупа одржаног у Лепосавићу, 1-2. 6. 2017. (501-511). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу. УДК 371.3(082), 37.013.42(082), 821.163.41.09(082), 811.163.41(082), ISBN 978-86-84143-43-5.

5. Simijonović, I. (2016). Didactical – methodical innovation in the junior years of Primary schools – functional knowledge factor. International journal of Knowledge (14)1, 105-109. UDK 37, ISSN 1857-92.

6. Симијоновић, И. (2013), Знање и образовање у теоријској мисли Жан Франсоа Лиотара, Зборник радова Нова научна едукативна мисао, ур.Зоран Бировљевић, бр. 1, стр. 52-60, Номо технички центар Београд, COBISS.SR-ID 199642636,. ISSN 2334-8631

Приказ књиге:

1. Simijonović, I. [2018]. Vidosavljević, Slađana: Ekološkisadržaji u nastavi prirode i društva, Leposavić, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću, 2018.. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, (12), 203-206.