Ана Тошковић

Асистент

e-mail: ana.toskovic@pr.ac.rs

Датум рођења: 02.11.1990. године у Новом Пазару, Република Србија.

Образовање: Природно-математички факултет у Приштини – Косовска Митровица (Информатика) (2014);  Мастер Природно-математички факултет у Приштини – Косовска Митровица (Информатика) (2017);  Студент докторских студија на Факултету техничкох наука у Косовској Митровици (Електротехничко и рачунарско инжењерство); У звање асистента за ужу научну област Информатика у образовању и васпитању изабрана је 2020. године на Учитељском факултету у Призрену – Лепосавић.

Предмети:

 • Дигитална писменост (ОАС)
 • Програмирање 1 (ОАС)
 • Програмирање 2 (ОАС)
 • Образовање на даљину (ОАС)
 • Методика наставе информатике 1 (ОАС)
 • Методика наставе информатике 2 (ОАС)
 • Веб алати за програмирање (ОАС)
 • Информатика у образовању и васпитању (ОАС)
 • Педагошка информатика (ОАС)
 • Информационо-комуникационе технологије (ОАС)
 • Веб портали у васпитању и образовању (МАС)
 • Е-учење у настави информатике (МАС)
 • Интернет технологије у образовању (МАС)

 

Референце:
1.Видосављевић, С. и Тошковић, А. (2019). Мултимедији у настави природе и друштва. У: Љ. Пауновић и С. Видосављевић (ур). Тематски зборник радова Иновативни приступ васпитању и образовању: стање, дилеме и перспективе (147-158). Универзитет у Приштини – Косовској Митровици, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу.
2.Тодоровић, Ј., Јакшић, Б., Спалевић, П., Петровић, М., Тошковић, А. (2019). Bit Error Ratio при преносу сигнала са DPSK модулациојом у FSO системима . International Conference on Information Technology and Data Related Research (ETRAN 2019.)